Aktualności Ciekawostki

Klienci Poczty Polskiej chętnie kupują książki. Olga Tokarczuk królowała w minionym roku

Widok zaba­wek, gier, sło­dy­czy i ksią­żek na poczcie już wła­ści­wie niko­go nie dzi­wi. Pań­stwo­wa spół­ka od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo moc­no sta­wia na han­del deta­licz­ny arty­ku­ła­mi nie­zwią­za­ny­mi z usłu­ga­mi pocz­to­wy­mi, a ofer­ta jest sta­le wzbo­ga­ca­na i uatrak­cyj­nia­na. Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez Pocz­tę Pol­ską klien­ci w zeszłym roku wyda­li 425 milio­nów zło­tych na pro­duk­ty sprze­da­wa­ne w pla­ców­kach, przy czym sprze­daż pra­sy i ksią­żek to aż 25 pro­cent przy­cho­du z dzia­łal­no­ści handlowej.

Bio­rąc pod uwa­gę tę infor­ma­cję, natu­ral­nym kro­kiem dla Pocz­ty Pol­skiej jest inwe­sto­wa­nie w posze­rza­nie ofer­ty wydaw­ni­czej. Ma to naj­więk­szy sens w małych miej­sco­wo­ściach, gdzie ludzie mają utrud­nio­ny dostęp do ksią­żek, a cza­sem nawet są cał­ko­wi­cie go pozba­wie­ni. Wte­dy Pocz­ta Pol­ska sta­je się jedy­nym miej­scem, w któ­rym mogą zaopa­trzyć się w pożą­da­ne nowości.

W naszych pla­ców­kach klien­ci mogą sko­rzy­stać z boga­tej ofer­ty usług pocz­to­wych i finan­so­wych, a przy oka­zji kupić książ­kę, grę plan­szo­wą, zabaw­kę lub upo­mi­nek. Sprze­daż wydaw­nictw jest szcze­gól­nie waż­na dla miesz­kań­ców wsi i mniej­szych miej­sco­wo­ści, gdzie nie ma wie­lu księ­garń, mówi­ła Justy­na Siwek, rzecz­nik pra­so­wy Pocz­ty Polskiej.

Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią wśród ofer­ty wydaw­ni­czej w zeszłym roku cie­szy­ły się powie­ści Olgi Tokar­czuk, z któ­rych na pierw­szym miej­scu zna­leź­li się Bie­gu­ni. Pocz­ta Pol­ska poin­for­mo­wa­ła, że w samym okre­sie przed­świą­tecz­nym sprze­da­ło się bli­sko 50 tysię­cy ksią­żek autorki.

Nagły wzrost zain­te­re­so­wa­nia twór­czo­ścią Olgi Tokar­czuk wyni­ka oczy­wi­ście z jej ostat­nich mię­dzy­na­ro­do­wych suk­ce­sów. Za Bie­gu­nów w 2018 otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wą nagro­dę The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze, a w grud­niu 2019 wrę­czo­na jej zosta­ła Nagro­da Nobla w dzie­dzi­nie literatury.

Oprócz bele­try­sty­ki klien­ci Pocz­ty chęt­nie kupu­ją książ­ki o zdro­wiu, takie jak Leki pro­sto z natu­ry oraz Jak czy­tać wyni­ki badań. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się też repe­ty­to­ria ósmo­kla­si­sty. Do gru­py pocz­to­wych best­sel­le­rów moż­na rów­nież zali­czyć prze­wod­nik Pol­ska. Wyjąt­ko­we week­en­dy i waka­cje oraz serię Roz­mów­ki na każ­dy wyjazd, czy­ta­my w infor­ma­cji prasowej.

źró­dło: Pocz­ta Polska

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy