Sprawdzasz tag

Trans-Atlantyk

Aktualności

Polskie tytuły wśród setki najbardziej wartościowych książek z Europy Wschodniej i Azji Środkowej

W Lon­dy­nie dzia­ła orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na Calvert 22, któ­rej misją jest pro­pa­go­wa­nie kul­tu­ry i sztu­ki Euro­py Wschod­niej i Azji Środ­ko­wej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Od chwi­li zało­że­nia w 2009 w ramach dzia­łal­no­ści fun­da­cji orga­ni­zo­wa­ne były licz­ne wysta­wy, wykła­dy i inne wyda­rze­nia pro­mu­ją­ce twór­ców tak zwa­ne­go Nowe­go Wscho­du. Zgod­nie z prze­wod­nią myślą orga­ni­za­cja na łamach maga­zy­nu „The Calvert Jour­nal” opu­bli­ko­wa­ła ostat­nio listę stu lite­rac­kich tytu­łów, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać. Są wśród nich książ­ki pol­skich auto­rów. Czy­taj dalej

-->