Aktualności

Górzysta biblioteka w Beskidzie Sądeckim

W stycz­niu 2021 roku do użyt­ku publicz­ne­go odda­na zosta­nie nowa filia sta­ro­są­dec­kiej Powia­to­wej i Miej­sko-Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej. Nawią­zu­ją­cy for­mą do gór­skich szczy­tów gmach cze­ka na otwar­cie w Przy­siet­ni­cy, nie­wiel­kiej wsi na połu­dniu Polski.

Biblio­te­ka w Przy­siet­ni­cy to już czwar­ta inwe­sty­cja w gmi­nie Sta­ry Sącz finan­so­wa­na w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Według udo­stęp­nio­nych infor­ma­cji koszt budo­wy filii i jej wypo­sa­że­nie wyniósł ponad 3,6 milio­na zło­tych, z cze­go nie­mal poło­wa dofi­nan­so­wa­na zosta­ła z mini­ster­stwa. Z czte­rech inwe­sty­cji w gmi­nie jedy­nie głów­na sie­dzi­ba biblio­te­ki w Nowym Sączy kosz­to­wa­ła wię­cej – 3,7 milio­na złotych.

Nowa biblio­te­ka to nowo­cze­sny, funk­cjo­nal­ny obiekt zapro­jek­to­wa­ny na mia­rę dzi­siej­szych potrzeb i aspi­ra­cji spo­łecz­no­ści naszej gmi­ny. Do dys­po­zy­cji czy­tel­ni­ków będą wypo­ży­czal­nia dla doro­słych, wypo­ży­czal­nia dla dzie­ci i mło­dzie­ży, sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we, sala wie­lo­funk­cyj­na, antre­so­la ze sta­no­wi­ska­mi do pra­cy cichej. Biblio­te­ka to azyl spo­łecz­ny, czy­li miej­sce dar­mo­we­go dostę­pu do wie­dzy, nauki, nowych tech­no­lo­gii, powie­dzia­ła Moni­ka Jac­ko­wicz-Nowak, dyrek­tor­ka sta­ro­są­dec­kiej biblioteki.

Nowo­cze­sne wnę­trze utrzy­ma­ne w jaskra­wej, głów­nie za spra­wą poma­rań­czo­wej pod­ło­gi, kolo­ry­sty­ce, któ­re miesz­kań­com Przy­siet­ni­cy ma zapew­nić wygod­ne miej­sce spo­tkań i stać się cen­trum życia kul­tu­ral­ne­go oko­li­cy dopeł­nio­ne zosta­ło cha­rak­te­ry­stycz­ną for­mą zewnętrz­ną. Budy­nek nowej filii biblio­te­ki publicz­nej już na pierw­szy rzut oka koja­rzyć się ma z góra­mi. Bio­rąc pod uwa­gę ukształ­to­wa­nie oko­licz­nych tere­nów, był to pomysł jak naj­bar­dziej tra­fio­ny, zwłasz­cza, że nie­da­le­ko Przy­siet­ni­cy znaj­du­je się jeden z naj­bar­dziej zna­nych szczy­tów Beski­du Sądec­kie­go – Przehyba.

źró­dło: wir­tu­al­ny wydawca

fot. Rafał Kamiń­ski (UM Sta­ry Sącz)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy