Sprawdzasz tag

Biblioteka w Przysietnicy

Aktualności

Górzysta biblioteka w Beskidzie Sądeckim

W stycz­niu 2021 roku do użyt­ku publicz­ne­go odda­na zosta­nie nowa filia sta­ro­są­dec­kiej Powia­to­wej i Miej­sko-Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej. Nawią­zu­ją­cy for­mą do gór­skich szczy­tów gmach cze­ka na otwar­cie w Przy­siet­ni­cy, nie­wiel­kiej wsi na połu­dniu Pol­ski. Czy­taj dalej

-->