Aktualności Zapowiedzi

Harlan Coben nie postawił jeszcze ostatniej kropki w pisarskiej karierze. Zmienia jednak wydawcę.

Har­lan Coben napi­sał trzy­dzie­ści powie­ści kry­mi­nal­nych i thril­le­rów, któ­re na całym świe­cie sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie sie­dem­dzie­się­ciu milio­nów egzem­pla­rzy. Jego twór­czość jest rów­nież bar­dzo popu­lar­na w naszym kra­ju. Har­la­na Cobe­na wyda­je Alba­tros, dzię­ki któ­re­mu jeste­śmy pra­wie na bie­żą­co (cze­ka­my jesz­cze na Don’t Let Go z wrze­śnia 2017 roku). Moż­na powie­dzieć, że Coben jest u szczy­tu swo­jej karie­ry – każ­dy kolej­ny tytuł tra­fia na listy best­sel­le­rów. Autor nie zamie­rza tego póki co zmie­niać, choć prze­szedł wła­śnie do nowe­go wydawnictwa.

Har­lan Coben posta­no­wił zmie­nić bar­wy, pod któ­ry­mi wystę­pu­je. Przez ostat­nie lata wyda­wał swo­je książ­ki z logo Dut­ton, czy­li imprin­tu Pen­gu­in Ran­dom House. Od 2019 roku zwią­za­ny będzie z Grand Cen­tral Publi­shing, będą­cym czę­ścią gru­py Hachet­te. Trans­fer pocią­gnął za sobą umo­wę na pięć kolej­nych powie­ści. Pierw­sza z nich – Run Away – uka­że się w mar­cu 2019 roku.

Pisarz zna­ny jest przede wszyst­kim z serii o Myro­nie Boli­ta­rze – byłym koszy­ka­rzu, któ­re­go karie­rę zni­we­czy­ła kon­tu­zja kola­na, aktu­al­nie agen­cie spor­to­wym, któ­ry poma­ga­jąc klien­tom, nie­rzad­ko wcie­la się w rolę detek­ty­wa z przy­pad­ku. Har­lan Coben jako pierw­szy otrzy­mał wszyst­kie trzy pre­sti­żo­we nagro­dy lite­rac­kie przy­zna­wa­ne w kate­go­rii powie­ści kry­mi­nal­nej – Sha­mus Award, Antho­ny Award oraz naj­waż­niej­szą – Edgar Poe Award. Poza pisa­niem sta­wia kro­ki w prze­my­śle tele­wi­zyj­nym. Jest twór­cą bry­tyj­skie­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go The Five. W kwiet­niu w sta­cji Net­flix poja­wi się jego nowa pro­duk­cja: Safe.

Autor Oskar Grzelak

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy