Ekranizacje Zapowiedzi

AMC chwali się pierwszymi zdjęciami z serialu Wywiad z wampirem

W 2020 suk­ce­sem zakoń­czy­ła się trans­ak­cja, któ­rej przed­mio­tem były pra­wa do ekra­ni­za­cji słyn­nych serii powie­ścio­wych Anne Rice. Na mocy zawar­tej umo­wy sta­cja AMC może pro­du­ko­wać seria­le i fil­my na pod­sta­wie Kro­nik wam­pi­rów i Dzie­jów cza­row­nic z rodu May­fa­ir. Na pierw­szy ogień idzie seria­lo­wa adap­ta­cja kul­to­we­go Wywia­du z wam­pi­rem. Jesz­cze w tym roku pro­duk­cja ma zostać odda­na widzom. Tym­cza­sem sta­cja publi­ku­je pierw­sze zdję­cia z planu.

Sta­cja AMC zle­ci­ła pro­duk­cję adap­ta­cji Wywia­du z wam­pi­rem w 2021. Według zapo­wie­dzi sezon będzie liczył osiem odcin­ków. Od kil­ku mie­się­cy trwa­ją pra­ce na pla­nie. Twór­cą i głów­nym sce­na­rzy­stą pro­duk­cji jest Rolin Jones (Zaka­za­ne impe­rium, Trawka).

W rolach głów­nych zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Sama Reida i Jaco­ba Ander­so­na. Wcie­lą się oni w odpo­wied­nio: Lesta­ta de Lion­co­ur­ta i Louisa de Poin­te du Laca. W obsa­dzie zna­leź­li się rów­nież: Bailey Bass jako Clau­dia, Assad Zaman jako Rashid i Eric Bogo­sian jako Daniel Molloy.

Nie­daw­no sta­cja AMC podzie­li­ła się pierw­szy­mi foto­sa­mi z seria­lu. Pozwa­la­ją one rzu­cić okiem na kre­acje Lesta­ta i Louisa.

Pre­mie­ra seria­lo­we­go Wywia­du z wam­pi­rem nie zosta­ła jesz­cze poda­na do wia­do­mo­ści. Sta­cja AMC będzie praw­do­po­dob­nie celo­wać w ostat­ni kwar­tał 2022 roku. Pro­duk­cja w pierw­szej kolej­no­ści tra­fi na ser­wis stre­amin­go­wy AMC+.

 

źró­dło colider

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy