Ekranizacje

Pod koniec roku zobaczymy serial na podstawie powieści Katarzyny Bondy

Ser­wis Wirtualnemadia.pl dono­si, że zakoń­czy­ły się wła­śnie pra­ce na pla­nie nowe­go seria­lu TVN, zaty­tu­ło­wa­ne­go Żywio­ły Saszy – Ogień. Zdję­cia reali­zo­wa­ne były od począt­ku sierp­nia, więk­szość ujęć nakrę­co­na zosta­ła w Łodzi. Jesz­cze w tym roku zoba­czyć będzie­my mogli tele­wi­zyj­ną adap­ta­cję pery­pe­tii Saszy Zału­skiej, boha­ter­ki best­sel­le­ro­wej serii powie­ścio­wej Kata­rzy­ny Bondy.

Serial będzie liczył sie­dem odcin­ków. Fabu­ła opar­ta jest o trze­ci tom cyklu Kata­rzy­ny Bon­dy – Lam­pio­ny. Sce­na­riusz bazu­ją­cy na powie­ści napi­sa­li Dana Łuka­siń­ska i Michał Waw­rzec­ki we współ­pra­cy z Darią Rogo­ziń­ską i Doro­tą Cham­czyk. Reży­se­rem pro­duk­cji jest Kri­stof­fer Rus.

Żywio­ły Saszy – Ogień opo­wie o pro­fi­ler­ce, któ­ra przez lata szko­li­ła się i zdo­by­wa­ła doświad­cze­nie za gra­ni­cą, by teraz wró­cić do Pol­ski i od razu zostać przy­dzie­lo­ną do roz­wi­kła­nia spra­wy maso­wych pod­pa­leń w Łodzi.

Na prze­strze­ni sied­miu odcin­ków widzo­wie będą śle­dzić zagad­kę kry­mi­nal­ną, w któ­rej cen­trum znaj­dzie się głów­na boha­ter­ka – Sasza Zału­ska. Przy­dzie­lo­na do gru­py poli­cjan­tów, spró­bu­je zapo­biec serii pod­pa­leń łódz­kich kamie­nic oraz upo­rać się z wła­sną, nie­ła­twą prze­szło­ścią. Śledz­two oka­że się wyjąt­ko­wo skom­pli­ko­wa­ne. Na dro­dze do roz­wią­za­nia spra­wy sta­nie nie tyl­ko brak jed­no­znacz­nych dowo­dów i tro­pów, ale też wąt­pli­wo­ści prze­ło­żo­nych i współ­pra­cow­ni­ków co do umie­jęt­no­ści pro­fi­ler­ki. W każ­dym kolej­nym odcin­ku poja­wi się nowy ślad pro­wa­dzą­cy do roz­wią­za­nia spra­wy, czy­ta­my w ofi­cjal­nej zapo­wie­dzi produkcji.

W postać Saszy Zału­skiej wcie­li się Mag­da­le­na Boczar­ska. W seria­lu wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Miro­sław Hani­szew­ski, Mar­cin Czar­nik, Piotr Cyr­wus, Arka­diusz Jaku­bik, Andrzej Konop­ka, Jerzy Tre­la, Alek­san­dra Koniecz­na, Krzysz­tof Dracz, Piotr Sre­brow­ski, Eri­ka Kar­ku­szew­ska i Miko­łaj Woubishet.

Pre­mie­ra seria­lu pla­no­wa­na jest na koń­ców­kę roku. Dokład­nej daty jesz­cze nie zna­my. Serial będzie dostęp­ny na plat­for­mie TVN Play­er. W póź­niej­szym ter­mi­nie powi­nien rów­nież tra­fić do ramów­ki sta­cji TVN.

źró­dło: wir­tu­al­ne media/player/fanpage Kata­rzy­ny Bondy

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy