Ekranizacje Zapowiedzi

Polski film Netfliksa na podstawie tekstów rodzimych autorek

Pierw­szy pol­ski serial Net­flik­sa, dys­to­pij­ne 1983, nie zachwy­cił ani kry­ty­ków, ani widzów. Jed­nak po suk­ce­sie sze­ścio­od­cin­ko­wej adap­ta­cji powie­ści Har­la­na Cobe­na W głę­bi lasu oraz dość nie­spo­dzie­wa­nej popu­lar­no­ści fil­mu 365 dni w kra­jach anglo­ję­zycz­nych plat­for­ma stre­amin­go­wa zde­cy­do­wa­ła się zain­we­sto­wać w kolej­ne nad­wi­ślań­skie pro­duk­cje. Wła­śnie trwa­ją pra­ce nad pierw­szym pol­skim fil­mem peł­no­me­tra­żo­wym od Netfliksa.

Ero­ti­ca 2022 prze­nie­sie widza to nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Wizja świa­ta przed­sta­wio­na w pro­duk­cji będzie z gatun­ku tych ponu­rych, gorz­kich. Na film zło­ży się pięć osob­nych opo­wie­ści. Te przed­sta­wią histo­rie kobiet, któ­rym przy­szło żyć w cza­sach, gdzie zasa­da rów­no­ści płci jest noto­rycz­nie łama­na, wol­ność sek­su­al­na nie istnieje.

Ero­ti­ca 2022 przed­sta­wia rze­czy­wi­stość podob­ną do naszej, cho­ciaż znacz­nie bar­dziej opre­syj­ną wobec kobiet i sur­re­ali­stycz­ną. Wyda­rze­nia uka­za­ne w fil­mie mogły­by jed­nak zda­rzyć się dziś – i to jest naj­bar­dziej nie­po­ko­ją­ce, infor­mu­ją twórczynie.

Każ­da z nowe­lek skła­da­ją­cych się na film zosta­nie wyre­ży­se­ro­wa­na przez inną reży­ser­kę. W pro­jek­cie bio­rą udział: Olga Chaj­das (1983, Nina), Anna Jadow­ska (Dzi­kie róże), Kata­rzy­na Ada­mik (1983, Pokot) Jago­da Szelc (Wie­ża. Jasny dzień) oraz Anna Kaze­jak (Obiet­ni­ca). Histo­rie zawar­te w Ero­ti­ce 2022 opie­rać się będą na tek­stach pię­ciu pol­skich pisa­rek. Do współ­pra­cy zapro­szo­no Gaję Grze­go­rzew­ską, Gra­ży­nę Ple­ba­nek, Joan­nę Bator, Ilo­nę Wit­kow­skę i lau­re­at­kę Nagro­dy Nobla Olgę Tokarczuk.

Według zapo­wie­dzi obraz zoba­czy­my jesie­nią tego roku. W obsa­dzie pro­duk­cji zna­leź­li się m.in. Mał­go­rza­ta Bela, Agniesz­ka Żulew­ska, Julian Świe­żew­ski, Aga­ta Buzek, Andrzej Konop­ka, Seba­stian Stan­kie­wicz, Moni­ka Piku­ła, Igna­cy Liss, Sara Cel­ler Jezier­ska i Seba­stian Pawlak.

źró­dło: wirtualnemedia

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy