Ekranizacje

Oficjalny teaser arturiańskiej legendy opowiedzianej z perspektywy Nimue

Jesz­cze zanim Frank Mil­ler i Tom Whe­eler zakoń­czy­li pra­ce nad powie­ścią gra­ficz­ną opo­wia­da­ją­cą legen­dę artu­riań­ską widzia­ną z per­spek­ty­wy Nimue, Net­flix już kupił pra­wa do zaadap­to­wa­nia mate­ria­łu na serial tele­wi­zyj­ny. Co wię­cej, do prac nad pro­duk­cją zatrud­nie­ni zosta­li Mil­ler z Whe­ele­rem. Twór­cy mogli więc rów­no­le­gle wykoń­czać powieść gra­ficz­ną i dłu­bać przy jej seria­lo­wej wersji.

Prze­klę­ta (angiel­ski tytuł to Cur­sed) opo­wia­da o nasto­let­niej Nimue, któ­rej prze­zna­cze­niem jest stać się pew­ne­go dnia potęż­ną Panią Jezio­ra. Zanim jed­nak to się sta­nie, dziew­czy­na w dość nie­ocze­ki­wa­nych oko­licz­no­ściach sprzy­mie­rzy się z mło­dym najem­ni­kiem Artu­rem, by wypeł­nić misję dostar­cze­nia pew­ne­go sta­ro­żyt­ne­go mie­cza Merlinowi.

Powieść gra­ficz­na wyda­na zosta­ła w paź­dzier­ni­ku 2019, serial zade­biu­tu­je na plat­for­mie Net­flix już 17 lip­ca. Wła­śnie wte­dy udo­stęp­nio­nych zosta­nie wszyst­kie dzie­sięć odcin­ków pro­duk­cji. Net­flix zapre­zen­to­wał przed kil­ko­ma dnia­mi ofi­cjal­ny teaser Prze­klę­tej. Muzy­ka i mon­taż przy­po­mi­nać mogą hito­we­go Kró­la Artu­ra: Legen­dę mie­cza w reży­se­rii Guya Rit­chie­go. Cie­ka­we, czy cały serial będzie utrzy­ma­ny w podob­ny spo­sób. Na pew­no nie było­by to nic złego.

W głów­nych rolach zoba­czy­my Kathe­ri­ne Lang­ford (Nimue), Devo­na Ter­rel­la (Arthur) i Gusta­fa Skars­går­da (Mer­lin). Na ekra­nie towa­rzy­szyć im będą mię­dzy inny­mi: Peter Mul­lan, Lily New­mark, Sha­lom Bru­ne-Fran­klin, Daniel Shar­man, Seba­stian Arme­sto, Emi­ly Coates, Cathe­ri­ne Wal­ker i Bil­ly Jenkins.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy