Ekranizacje

Oficjalny trailer ekranizacji książek Philipa Reeve’a

Pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wa­li­śmy, że trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem Żywych maszyn Phi­li­pa Reeve’a na ekra­ny kin. Zapo­wie­dzi i gło­śne nazwi­ska – znacz­na część eki­py, któ­ra pra­co­wa­ła nad try­lo­gia­mi Wład­cy pier­ście­ni i Hob­bi­ta – roz­bu­dza­ły naszą wyobraź­nię. Wła­śnie zoba­czy­li­śmy zwia­stun. Już teraz może­my powie­dzieć, że na pew­no będzie widowiskowo!

Zobacz­cie sami:

Tysiąc lat po tym, jak cywi­li­za­cja zosta­ła znisz­czo­na w wyni­ku glo­bal­ne­go kata­kli­zmu, ludz­kość zaadap­to­wa­ła się, wykształ­ci­ła nowe spo­so­by na prze­trwa­nie. Gigan­tycz­ne mobil­ne mia­sta prze­mie­rza­ją teraz Zie­mię, bez­względ­nie żeru­jąc na mniej­szych mecha­ni­zmach. Tom Natswor­thy – pocho­dzą­cy z dol­nych pozio­mów Wiel­kie­go Lon­dy­nu – musi wal­czyć o prze­trwa­nie po nie­ocze­ki­wa­nym spo­tka­niu z groź­nym zbie­giem, Hester Shaw. Róż­ni ich nie­mal wszyst­ko, teraz jed­nak zosta­li zmu­sze­ni do wyku­cia kru­che­go soju­szu, któ­re­go prze­zna­cze­niem jest zmie­nić bieg przyszłości.

Film jest adap­ta­cją serii ksią­żek Phi­li­pa Reeve’a Mor­tal Engi­nes. Dwie z czte­rech powie­ści uka­za­ły się w Pol­sce pięt­na­ście lat temu, ale cykl nie został u nas dokoń­czo­ny. Tytuł wte­dy został prze­tłu­ma­czo­ny jako Żywe maszy­ny, „Film­web” nato­miast suge­ru­je, że film będzie wystę­po­wał jako Zabój­cze maszy­ny (mamy nadzie­ję, że to robo­cze tłu­ma­cze­nie por­ta­lu, a nie ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko pol­skie­go dystrybutora).

Poza efek­tow­nym zwia­stu­nem i nie­tu­zin­ko­wym mate­ria­łem źró­dło­wym do fil­mu przy­cią­ga­ją nazwi­ska twór­ców. Sce­na­riusz piszą Peter Jack­son, Fran Walsh i Phi­lip­pa Boy­ens, któ­rzy roz­pi­sa­li kino­we wer­sje Wład­cy Pier­ście­ni i Hob­bi­ta. Reży­se­rem nato­miast jest Chri­stian Rivers. W tej roli aku­rat debiu­tu­je, ale bra­ku doświad­cze­nia w pra­cy z obra­zem nie moż­na mu zarzu­cić. Odpo­wia­dał bowiem za wizu­al­ną stro­nę, włącz­nie z efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi, adap­ta­cji prac Tol­kie­na. W rolach głów­nych zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Rober­ta She­eha­na, Herę Hil­mar czy Hugo Weavinga.

Ame­ry­ka­nie film zoba­czą 14 grud­nia, do pol­skich kin tra­fi tuż po Nowym Roku – 4 stycznia.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy