Aktualności Ekranizacje

Będzie serial oparty na twórczości Paulo Coelho

Ten bra­zy­lij­ski pisarz zyskał sła­wę dzię­ki powie­ściom, w któ­rych poru­sza tre­ści waż­ne, czę­sto ucie­ka­jąc w filo­zo­ficz­ne roz­wa­ża­nia, a przy tym zacho­wu­jąc pro­sty język i kla­row­ny spo­sób wyra­ża­nia myśli. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się Alche­mik, któ­ry na całym świe­cie sprze­dał się w ponad 200 milio­nach kopii. Nie­mniej Pau­lo Coel­ho bar­dziej zda­je się być dziś koja­rzo­ny z serii memów wyśmie­wa­ją­cych jego książ­ko­we mądro­ści, poda­nych w for­mie pre­ten­sjo­nal­nych tru­izmów. Nie prze­szka­dza to jed­nak naj­wy­raź­niej w powsta­niu seria­lu tele­wi­zyj­ne­go, któ­re­go kan­wą sta­ną się trzy książ­ki jego autorstwa.

Z Pau­lo Coel­ho wła­śnie pod­pi­sa­ły kon­trakt trzy pod­mio­ty: Fre­man­tle­Me­dia North Ame­ri­ca, Ran­dom House Stu­dio i Dan­cing Led­ge Pro­duc­tions. Z tej koope­ra­cji ma się uro­dzić pierw­szy serial tele­wi­zyj­ny opar­ty na twór­czo­ści słyn­ne­go pisa­rza. Będzie to thril­ler, w któ­rym roz­li­czo­na zosta­nie moral­na kon­dy­cja ludz­ko­ści. Całość ma oddać hołd wie­lo­płasz­czy­zno­wej i inspi­ru­ją­cej nar­ra­cji Bra­zy­lij­czy­ka, jak poda­je ser­wis Deadline.

Co cie­ka­we serial nie będzie adap­ta­cją jed­nej tyl­ko powie­ści, a zosta­ną w nim połą­czo­ne ele­men­ty fabu­lar­ne z trzech róż­nych ksią­żek: Bri­dy, Demo­na i pan­ny Prym oraz Cza­row­ni­cy z Por­to­bel­lo. Pro­duk­cja opo­wie histo­rię wyklę­te­go przez kościół mło­de­go księ­dza zmu­szo­ne­go ucie­kać przed orga­na­mi pra­wa, jed­no­cze­śnie ukry­wa­ją­ce­go się przed sie­pa­cza­mi potęż­nej rodzi­ny mafij­nej. Twór­cy zapo­wia­da­ją opo­wieść o odkry­wa­niu same­go sie­bie i poszu­ki­wa­niu zbawienia.

Nigdy wcze­śniej nie było rów­nie moc­no opo­wia­da­ją­ce­go się za życiem, tak pro­wo­ku­ją­ce­go do myśle­nia i spo­łecz­nie zaan­ga­żo­wa­ne­go auto­ra jak Pau­lo Coel­ho. Jego opo­wie­ści spra­wia­ją, że patrzy­my na świat ina­czej, wni­ka­my w nas samych i odkry­wa­my nasze miej­sce w podró­ży po nadzie­ję, inspi­ra­cję i spo­łecz­ną odmia­nę, powie­dział Dan­te Di Lore­to, dyrek­tor Fre­man­tle­Me­dia North America.

Tę nie­zwy­kłą umie­jęt­ność auto­ra posta­no­wi­li twór­cy wyko­rzy­stać jesz­cze w jeden spo­sób. Otóż na ekra­nie poja­wi się sam Pau­lo Coel­ho. To wła­śnie on będzie wpro­wa­dzał widza do każ­de­go odcin­ka, a przy tym dzie­lił się swo­imi prze­my­śle­nia­mi zwią­za­ny­mi z zada­nym tematem.

Oczy­wi­ście pisarz zosta­nie rów­nież zaan­ga­żo­wa­ny w pra­ce przy two­rze­niu same­go pro­jek­tu. Ten jed­nak jest w tak wstęp­nej fazie, że nie ma jesz­cze nawet tytu­łu. Aktu­al­nie poszu­ki­wa­ny jest show­run­ner serialu.

źró­dło: deadline

Zdję­cie głów­ne wiki­pe­dia użyt­kow­nik nrk­be­ta – Pau­lo Coelho

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy