Aktualności Zapowiedzi

Kultowa postać panny Marple powróci w nowej kolekcji opowiadań

Śmia­ło moż­na rzec, że Aga­tha Chri­stie jest naj­bar­dziej zna­ną na świe­cie pisar­ką kry­mi­na­łów. Miliar­dy sprze­da­nych na całym glo­bie ksią­żek są wystar­cza­ją­cym tego dowo­dem. Aga­tha Chri­stie stwo­rzy­ła dwie posta­ci, któ­re dziś ucho­dzą za kul­to­we: Her­ku­le­sa Poiro­tapan­nę Mar­ple. Przed tą dru­gą jest jesz­cze co naj­mniej kil­ka­na­ście spraw do roz­wią­za­nia. Wkrót­ce uka­że się zbiór opo­wia­dań, w któ­rym pan­na Mar­ple zno­wu będzie mia­ła oka­zję popi­sać się nie­sły­cha­ną bystro­ścią umysłu.

Aga­tha Chri­stie powo­ła­ła pan­nę Mar­ple do lite­rac­kie­go życia w 1927 w opo­wia­da­niu, któ­re uka­za­ło się dru­kiem w „The Roy­al Maga­zi­ne”. Od tam­te­go cza­su detek­tyw ama­tor wystą­pi­ła w kil­ku­dzie­się­ciu kolej­nych krót­kich for­mach oraz w 12 peł­no­wy­mia­ro­wych powie­ściach. Po raz ostat­ni o pan­nie Mar­ple mogli­śmy czy­tać w Uśpio­nym mor­der­stwie z 1976.

W przy­szłym roku uka­zać się ma zbiór dwu­na­stu opo­wia­dań, któ­rych boha­ter­ką będzie wła­śnie pan­na Mar­ple. Tym samym słyn­na detek­tyw powra­ca do lite­ra­tu­ry po 46 latach. Do pra­cy nad zbio­rem zapro­szo­ne zosta­ły uta­len­to­wa­ne współ­cze­sne pisar­ki, któ­re wycho­wy­wa­ły się na twór­czo­ści Aga­thy Chri­stie: Naomi Alder­man, Ruth Ware, Dre­da Say Mit­chell, Kate Mos­se, Val McDer­mid, Elly Grif­fi­ths, Lucy Foley, Jean Kwok, Leigh Bar­du­go, Karen M McMa­nus, Nata­lie Hay­nes i Alys­sa Cole.

Zbiór opo­wia­dań uka­zać się ma w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Wiel­kiej Bry­ta­nii we wrze­śniu przy­szłe­go roku. Jego powsta­nie zosta­ło auto­ry­zo­wa­ne przez dzia­ła­ją­cą od 1955 fir­mę Aga­tha Chri­stie Limi­ted, zaj­mu­ją­cą się zarzą­dza­niem pra­wa­mi do twór­czo­ści bry­tyj­skiej pisarki.

To bar­dzo eks­cy­tu­ją­ce dać szan­sę tym nie­zwy­kłym autor­kom opi­sa­nia nowych przy­gód i tajem­nic dla pan­ny Mar­ple. Nad­cho­dzi czas powtór­ne­go odkry­cia tej posta­ci, powie­dział James Pri­chard, pra­wnuk pisar­ki i pre­zes Aga­tha Chri­stie Limited.

źró­dło: guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy