Aktualności Ekranizacje

Pierwszy materiał wideo z adaptacji Nieznajomego Harlana Cobena

W zeszłym roku Har­lan Coben zawarł z Net­flik­sem umo­wę, na mocy któ­rej plat­for­ma stre­amin­go­wa ma wypro­du­ko­wać kil­ka­na­ście ekra­ni­za­cji powie­ści ame­ry­kań­skie­go pisa­rza – zarów­no tych już ist­nie­ją­cych, jak i tych, na któ­rych wyda­nie dopie­ro cze­ka­my. Na pierw­szy ogień wybra­na zosta­ła książ­ka z 2015 – Nie­zna­jo­my.

Ten psy­cho­lo­gicz­ny thril­ler opi­su­ją­cy histo­rię Ada­ma Price’a, szczę­śli­we­go ojca i męża, któ­re­go życie total­nie wywra­ca się do góry noga­mi po tym, jak nie­zna­jo­my prze­ka­zu­je mu pewien sekret doty­czą­cy jego żony ma zostać zamie­nio­ny w ośmio­od­cin­ko­wy serial. Nad pro­duk­cją czu­wa ta sama eki­pa, któ­ra z Har­la­na­em Cobe­nem pra­co­wa­ła przy seria­lu Safe. Pisarz jest pro­du­cen­tem wyko­naw­czym, głów­nym sce­na­rzy­stą został Dan­ny Broc­kle­hurst (Wygna­nie, Safe). W roli głów­nej zoba­czy­my Richar­da Armitage’a, któ­re­go może­my znać choć­by z Hob­bi­ta, gdzie wcie­lał się w Tho­ri­na Dębo­wą Tar­czę. Jako tytu­ło­wy nie­zna­jo­my wystą­pi Han­nah John-Kamen (Ant-Man i Osa, Play­er One).

W ostat­nim cza­sie Red Pro­duc­tion Com­pa­ny udo­stęp­ni­ło pierw­sze nagra­nie z seria­lu. Cięż­ko tu mówić o zwia­stu­nie, gdyż jest to po pro­stu poje­dyn­cza sce­na. Widzi­my w niej Ada­ma Price’a, któ­ry wła­śnie dowia­du­je się szo­ku­ją­cej praw­dy o tym, co zro­bi­ła dwa lata temu jego żona, a co zawa­ży­ło na ich związku.

Nie jest jesz­cze zna­na pre­mie­ra seria­lu. Wydaw­cą książ­ki w Pol­sce jest Wydaw­nic­two Albatros.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy