Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Innych ludzi od Warner Bros. jest już na etapie postprodukcji

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa weszła w dro­gę eki­pom fil­mo­wym na całym świe­cie, skut­ku­jąc dłu­go­trwa­ły­mi prze­rwa­mi w krę­ce­niu mate­ria­łów i spo­ry­mi opóź­nie­nia­mi w har­mo­no­gra­mach. Nie ina­czej sytu­acja wyglą­da­ła na pla­nie Innych ludzi. Zdję­cia do ekra­ni­za­cji słyn­nej powie­ści Doro­ty Masłow­skiej wstrzy­ma­ne zosta­ły na osiem mie­się­cy. War­ner Bros. poin­for­mo­wa­ło ostat­nio, że mimo licz­nych prze­szkód uda­ło się już zamknąć ten etap prac nad projektem.

Inni ludzie w reży­se­rii Alek­san­dry Ter­piń­skiej to histo­ria trud­nej miło­ści, któ­ra tak napraw­dę jest pre­tek­stem do poka­za­nia nie­co innej War­sza­wy, tej pozna­czo­nej labi­ryn­ta­mi pul­su­ją­cych w ryt­mie hip-hopu blo­ko­wisk oraz zapro­sze­niem do reflek­sji nad cza­sa­mi, w jakich przy­szło nam żyć. Głów­ny­mi boha­te­ra­mi są trzy­dzie­sto­dwu­let­ni, ima­ją­cy się doryw­czych prac, ści­ga­ją­cy marze­nie o karie­rze rape­ra Kamil oraz znu­dzo­na blich­trem, nie­szczę­śli­wa w związ­ku mał­żeń­skim Iwo­na. Kie­dy ścież­ki tych dwoj­ga się prze­tną, w innym świe­tle ujrzą swo­je życio­we wybo­ry i ota­cza­ją­cych ich ludzi.

Eki­pa fil­mo­wa posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać narzu­co­ną przez restryk­cje ośmio­mie­sięcz­ną prze­rwę w krę­ce­niu zdjęć, by jak naj­le­piej przy­go­to­wać się do powro­tu na plan filmowy.

Z jed­nej stro­ny, robie­nie fil­mu na raty gene­ru­je mnó­stwo dodat­ko­wych kwe­stii do roz­wią­za­nia. Z dru­giej zaś stro­ny, mia­łam wię­cej cza­su na mon­taż mate­ria­łów już nakrę­co­nych, zro­bie­nie dodat­ko­wych prób i ich ana­li­zę. Dzię­ki temu wra­ca­jąc na plan pre­cy­zyj­nie wie­dzia­łam, co potrze­bu­ję jesz­cze nakrę­cić. Dru­gą tran­szę zdjęć zaczę­li­śmy z nową ener­gią – waż­ną rolę ode­gra­li tu moi współ­pra­cow­ni­cy – przede wszyst­kim Bar­tosz Bie­niek – autor zdjęć, oraz sze­fo­wie poszcze­gól­nych pio­nów i akto­rzy – to ich zaan­ga­żo­wa­nie i wia­ra w pro­jekt spra­wi­ły, że skoń­czy­li­śmy zdję­cia z nie mniej­szym entu­zja­zmem i siłą niż na począt­ku. Mamy nadzie­ję, że uda­ło nam się stwo­rzyć ory­gi­nal­ne, odważ­ne i auten­tycz­ne kino, mówi Alek­san­dra Terpińska.

Pro­jekt wszedł nie­daw­no w fazę post­pro­duk­cji. Pre­mie­ra kino­wa wstęp­nie pla­no­wa­na jest na jesień przy­szłe­go roku. Na ekra­nach zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Jac­ka Bele­ra, Sonię Boho­sie­wicz, Mag­da­le­nę Kole­śnik, Seba­stia­na Fabi­jań­skie­go, Mar­ka Kali­tę i Beatę Kaw­kę. Za bar­dzo istot­ną w tym fil­mie war­stwę muzycz­ną odpo­wia­da Auer.

Stu­dio War­ner Bros. podzie­li­ło się przy oka­zji kil­ko­ma zdję­cia­mi z planu.

źró­dło interia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy