Sprawdzasz tag

inni ludzie

Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Innych ludzi od Warner Bros. jest już na etapie postprodukcji

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa weszła w dro­gę eki­pom fil­mo­wym na całym świe­cie, skut­ku­jąc dłu­go­trwa­ły­mi prze­rwa­mi w krę­ce­niu mate­ria­łów i spo­ry­mi opóź­nie­nia­mi w har­mo­no­gra­mach. Nie ina­czej sytu­acja wyglą­da­ła na pla­nie Innych ludzi. Zdję­cia do ekra­ni­za­cji słyn­nej powie­ści Doro­ty Masłow­skiej wstrzy­ma­ne zosta­ły na osiem mie­się­cy. War­ner Bros. poin­for­mo­wa­ło ostat­nio, że mimo licz­nych prze­szkód uda­ło się już zamknąć ten etap prac nad pro­jek­tem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Rozpoczęły się zdjęcia do adaptacji Innych ludzi Doroty Masłowskiej

Z koń­cem lip­ca zeszłe­go roku gruch­nę­ła wieść, że War­ner Bros. Pic­tu­res zain­te­re­so­wa­ło się wypro­du­ko­wa­niem pol­skie­go fil­mu bazu­ją­ce­go na ostat­niej powie­ści lau­re­at­ki Pasz­por­tu Poli­ty­ki i Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike, Doro­ty Masłow­skiej. Hipho­po­wa opo­wieść o współ­cze­snej War­sza­wie i jej miesz­kań­cach, pocho­dzą­cych z róż­nych warstw spo­łecz­nych, ze swo­imi moty­wa­cja­mi, uczu­cia­mi, kul­tu­rą i eks­pre­sją wkro­czy­ła w fazę fil­mo­wa­nia. Innych ludzi zoba­czy­my jesz­cze w tym roku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Inni ludzie Doroty Masłowskiej trafią na ekrany kin za sprawą Warner Bros

Doro­ta Masłow­ska debiu­to­wa­ła w 2002 z przy­tu­pem. Woj­na pol­sko-ruska pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną, okre­śla­na pierw­szą pol­ską powie­ścią dre­siar­ską, zyska­ła uzna­nie kry­ty­ków i szyb­ko sta­ła się best­sel­le­rem. Od tego cza­su autor­ka w swo­ich tek­stach chęt­nie komen­tu­je miej­ską rze­czy­wi­stość, z lubo­ścią eks­pe­ry­men­tu­jąc z war­stwą języ­ko­wą, nie­rzad­ko narzu­ca­jąc czy­tel­ni­ko­wi hipho­po­wy rytm. Ostat­nią powie­ścią Masłow­skiej, wyda­ny­mi w 2018 Inny­mi ludź­mi, zain­te­re­so­wa­ła się wytwór­nia fil­mo­wa War­ner Bros. Czy­taj dalej

-->