Aktualności Ekranizacje

Inni ludzie Doroty Masłowskiej trafią na ekrany kin za sprawą Warner Bros

Doro­ta Masłow­ska debiu­to­wa­ła w 2002 z przy­tu­pem. Woj­na pol­sko-ruska pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną, okre­śla­na pierw­szą pol­ską powie­ścią dre­siar­ską, zyska­ła uzna­nie kry­ty­ków i szyb­ko sta­ła się best­sel­le­rem. Od tego cza­su autor­ka w swo­ich tek­stach chęt­nie komen­tu­je miej­ską rze­czy­wi­stość, z lubo­ścią eks­pe­ry­men­tu­jąc z war­stwą języ­ko­wą, nie­rzad­ko narzu­ca­jąc czy­tel­ni­ko­wi hipho­po­wy rytm. Ostat­nią powie­ścią Masłow­skiej, wyda­ny­mi w 2018 Inny­mi ludź­mi, zain­te­re­so­wa­ła się wytwór­nia fil­mo­wa War­ner Bros.

Rze­czo­na książ­ka rysu­je przed czy­tel­ni­kiem zatru­tą smo­giem i pogar­dą wizję współ­cze­snej War­sza­wy, kotła, w któ­rym nie­ustan­nie mie­sza­ją się war­stwy spo­łecz­ne ze swo­imi moty­wa­cja­mi, uczu­cia­mi, kul­tu­rą i eks­pre­sją. Wydaw­ca zazna­cza, że w powie­ści naj­waż­niej­szym boha­te­rem tak napraw­dę jest wła­śnie język:

Buzu­ją­cy ener­gią i dow­ci­pem, a jed­no­cze­śnie bru­tal­ny, kale­ki, pełen nie­chę­ci i uprze­dzeń. To w nim roz­gry­wa się ero­zja wię­zi, resz­tek wyż­szych uczuć i ludz­kiej soli­dar­no­ści. To on, śmiesz­ny i potwor­ny jed­no­cze­śnie, zada­je bole­sne pyta­nia o moment, w któ­rym zna­leź­li­śmy się jako wspól­no­ta. Czy inni ludzie to nie przy­pad­kiem my?

Za ekra­ni­za­cję powie­ści bie­rze się War­ner Bros – nie będzie­my mie­li jed­nak do czy­nie­nia z hol­ly­wo­odz­ką pro­duk­cją, film będzie two­rzo­ny przez rodzi­mą eki­pę. Na krze­śle reży­ser­skim zasią­dzie Alek­san­dra Ter­piń­ska, któ­rej krót­ko­me­tra­żo­we Naj­pięk­niej­sze fajer­wer­ki w 2018 zdo­by­ły Canal+ Award na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Fil­mo­wym w Can­nes. Ona rów­nież stwo­rzy sce­na­riusz bazu­ją­cy oczy­wi­ście na powie­ści Masłow­skiej. Za war­stwę muzycz­ną odpo­wia­dać ma DJ Auer, sta­ły współ­pra­cow­nik Peze­ta i jego wytwór­ni Koka Beats.

Aktu­al­nie trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z wybo­rem akto­rów, zdję­cia powin­ny ruszyć z koń­cem roku. Na chwi­lę obec­ną War­ner Bros poda­je, że pre­mie­ra odbę­dzie się w pol­skich kinach w 2020.

Inni ludzie to dyna­micz­na i hip­no­ty­zu­ją­ca histo­ria o miło­ści i jej bra­ku. Akcja roz­gry­wa się w dzi­siej­szej War­sza­wie, a towa­rzy­szy jej pul­su­ją­cy beat hip-hopu. Na pierw­szy rzut oka Kamil i Iwo­na nie mają ze sobą nic wspól­ne­go. Ona jest znu­dzo­ną i zde­spe­ro­wa­ną żoną, żyją­cą w luk­su­sie. On ma 32 lata i wciąż miesz­ka z mat­ką w blo­ku, snu­jąc wizje karie­ry hip-hopow­ca i łapiąc przy­pad­ko­we fuchy. Ich rela­cja pozor­nie jest bez zna­cze­nia. Jed­nak to dzię­ki niej zoba­czą w innym świe­tle swo­je życio­we wybo­ry i ludzi wokół. To romans w cza­sach roz­pa­du wię­zi mię­dzy­ludz­kich, doży­wot­nich kre­dy­tów we fran­kach, diet pudeł­ko­wych, tanie­go wina i cią­głe­go szu­mu mediów spo­łecz­no­ścio­wych, poda­je War­ner Bros w infor­ma­cji prasowej.

Infor­ma­cja prasowa/wbep.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy