Sprawdzasz tag

Dorota Masłowska

Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Innych ludzi od Warner Bros. jest już na etapie postprodukcji

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa weszła w dro­gę eki­pom fil­mo­wym na całym świe­cie, skut­ku­jąc dłu­go­trwa­ły­mi prze­rwa­mi w krę­ce­niu mate­ria­łów i spo­ry­mi opóź­nie­nia­mi w har­mo­no­gra­mach. Nie ina­czej sytu­acja wyglą­da­ła na pla­nie Innych ludzi. Zdję­cia do ekra­ni­za­cji słyn­nej powie­ści Doro­ty Masłow­skiej wstrzy­ma­ne zosta­ły na osiem mie­się­cy. War­ner Bros. poin­for­mo­wa­ło ostat­nio, że mimo licz­nych prze­szkód uda­ło się już zamknąć ten etap prac nad pro­jek­tem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Inni ludzie Doroty Masłowskiej trafią na ekrany kin za sprawą Warner Bros

Doro­ta Masłow­ska debiu­to­wa­ła w 2002 z przy­tu­pem. Woj­na pol­sko-ruska pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną, okre­śla­na pierw­szą pol­ską powie­ścią dre­siar­ską, zyska­ła uzna­nie kry­ty­ków i szyb­ko sta­ła się best­sel­le­rem. Od tego cza­su autor­ka w swo­ich tek­stach chęt­nie komen­tu­je miej­ską rze­czy­wi­stość, z lubo­ścią eks­pe­ry­men­tu­jąc z war­stwą języ­ko­wą, nie­rzad­ko narzu­ca­jąc czy­tel­ni­ko­wi hipho­po­wy rytm. Ostat­nią powie­ścią Masłow­skiej, wyda­ny­mi w 2018 Inny­mi ludź­mi, zain­te­re­so­wa­ła się wytwór­nia fil­mo­wa War­ner Bros. Czy­taj dalej

-->