Aktualności

Na Dzień Matki – promocje książkowe w Biedronce i Lidlu

W ponie­dzia­łek kolej­na oka­zja do kupie­nia ksią­żek w pro­mo­cyj­nych cenach. Do wyczer­pa­nia zapa­sów trwa ofer­ta “Zaczy­ta­ni w Lidlu”. Ceny zaczy­na­ją się już od 13,99 zł, choć więk­szość ksią­żek dostęp­na będzie w cenie dwu­dzie­stu paru zł. W ofer­cie m.in. “Sztu­ka kocha­nia”, “Nowe przy­go­dy Miko­łaj­ka”, “Baśnio­bór”, książ­ki o Neli czy twór­czość Kata­rzy­ny Bondy.

Tak­że w ponie­dzia­łek poja­wi się kolej­na pula ksią­żek w Bie­dron­ce. W cenie 24,99 zł m.in. “Masa. O życiu świad­ka koron­ne­go”, “Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych”, czy­li książ­ka, na bazie któ­rej powstał film “Pokot”, twór­czość ks. Jana Kacz­kow­skie­go czy Remi­giu­sza Mroza.

Lidl


Bie­dron­ka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy