Aktualności Ekranizacje

Wyjątkowa ekranizacja Chłopów wchodzi w kolejny etap produkcyjny

Doro­ta Kobie­la i Hugh Welch­man pra­cu­ją nad nową ekra­ni­za­cją Chło­pów, arcy­dzie­ła pol­skiej lite­ra­tu­ry, za któ­re Wła­dy­sław Rey­mont otrzy­mał w 1924 Nagro­dę Nobla. Ich wcze­śniej­szy pro­jekt, Twój Vin­cent, opo­wia­da­ją­cy o życiu i twór­czo­ści słyn­ne­go holen­der­skie­go mala­rza, cie­szył się ogrom­nym uzna­niem kry­ty­ków na całym świe­cie, głów­nie za spra­wą este­ty­ki pro­duk­cji. Na tę bowiem skła­da­ło się ponad 60 tysię­cy obra­zów olej­nych na płót­nie. Chło­pi są reali­zo­wa­ni w tej samej technice.

Onet dono­si, że wła­śnie zakoń­czy­ły się pra­ce na pla­nie fil­mo­wym ekra­ni­za­cji. Ozna­cza to, że nakrę­co­ne zosta­ły już wszyst­kie sce­ny z akto­ra­mi. Wkrót­ce roz­pocz­nie się mon­taż zdjęć. Na pod­sta­wie tego mate­ria­łu następ­nie powsta­nie cały sze­reg obra­zów malo­wa­nych far­bą olej­ną na płót­nie, któ­re zło­żą się osta­tecz­nie na wyjąt­ko­wą ani­ma­cję. Twór­cy prze­wi­du­ją, że ekra­ni­za­cja Chło­pów skła­dać się będzie z bli­sko 72 tysię­cy prac euro­pej­skich mala­rzy. Rów­no­le­gle z bie­żą­cy­mi pra­ca­mi trwa rekru­ta­cja artystów.

Cze­ka nas ogrom pra­cy. Tech­ni­ka, któ­rą wybra­li­śmy, jest trud­na i cza­so­chłon­na, ale dzię­ki Two­je­mu Vin­cen­to­wi wie­my, że prze­nie­sie­nie malar­stwa olej­ne­go na duży ekran daje magicz­ny efekt, powie­dział Piotr Domi­niak, dyrek­tor arty­stycz­ny stu­dia Bre­ak­Th­ru Films.

Sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Rey­mon­ta napi­sa­ła Doro­ta Kobie­la. Zaj­mu­je się ona rów­nież reży­se­rią fil­mu. Pro­du­cen­ta­mi są Hugh Welch­man i Sean Bob­bitt. Muzy­kę do ekra­ni­za­cji Chło­pów kom­po­nu­je Łukasz L.U.C. Rost­kow­ski. Zdję­cia­mi zaj­mo­wa­li się Kamil Polak i Radek Ładczuk.

W rolę Jagny wcie­la się Kami­la Urzę­dow­ska. Obok nie w fil­mie wystę­pu­ją: Robert Gula­czyk (Antek), Miro­sław Baka (Bory­na), Andrze­ja Konop­ka (Wójt), Ewa Kasprzyk (Domi­ni­ko­wa), Sonia Mie­tie­li­ca (Han­ka), Mał­go­rza­ta Kożu­chow­ska (Orga­ni­ści­na), Sonia Boho­sie­wicz (Wój­to­wa), Maciej Musiał (Jasio), Doro­ta Sta­liń­ska (Jagu­styn­ka), Julia Wie­nia­wa (Mary­sia Pastusz­ka) oraz Mate­usz Rusin (Mate­usz).

Twór­cy podzie­li­li się zdję­cia­mi z pla­nu. Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 2022.

źró­dło: kul­tu­ra onet

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy