Sprawdzasz tag

obrazy

Aktualności

XVI-wieczne ryciny do Boskiej komedii po raz pierwszy oglądać można za darmo w Internecie

Naj­słyn­niej­szym dzie­łem wło­skie­go poety Dan­te­go Ali­ghie­ri jest Boska kome­dia. Nad poema­tem opi­su­ją­cym wędrów­kę swo­je­go alter ego przez zaświa­ty pra­co­wał przez trzy­na­ście lat. Ali­ghie­ri zmarł krót­ko po ukoń­cze­niu Boskiej kome­dii. Ta sta­ła się arcy­dzie­łem lite­ra­tu­ry wło­skiej, uzna­wa­na jest za kla­sy­kę świa­to­wą. Tego roku obcho­dzi­my sie­dem­set­ną rocz­ni­cę śmier­ci poety. Z tej oka­zji udo­stęp­nio­no w Inter­ne­cie dro­go­cen­ne ryci­ny, któ­rych auto­rem jest XVI-wiecz­ny wło­ski malarz, Fede­ri­co Zuc­ca­ro. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Wyjątkowa ekranizacja Chłopów wchodzi w kolejny etap produkcyjny

Doro­ta Kobie­la i Hugh Welch­man pra­cu­ją nad nową ekra­ni­za­cją Chło­pów, arcy­dzie­ła pol­skiej lite­ra­tu­ry, za któ­re Wła­dy­sław Rey­mont otrzy­mał w 1924 Nagro­dę Nobla. Ich wcze­śniej­szy pro­jekt, Twój Vin­cent, opo­wia­da­ją­cy o życiu i twór­czo­ści słyn­ne­go holen­der­skie­go mala­rza, cie­szył się ogrom­nym uzna­niem kry­ty­ków na całym świe­cie, głów­nie za spra­wą este­ty­ki pro­duk­cji. Na tę bowiem skła­da­ło się ponad 60 tysię­cy obra­zów olej­nych na płót­nie. Chło­pi są reali­zo­wa­ni w tej samej tech­ni­ce. Czy­taj dalej

-->