Aktualności

XVI-wieczne ryciny do Boskiej komedii po raz pierwszy oglądać można za darmo w Internecie

Naj­słyn­niej­szym dzie­łem wło­skie­go poety Dan­te­go Ali­ghie­ri jest Boska kome­dia. Nad poema­tem opi­su­ją­cym wędrów­kę swo­je­go alter ego przez zaświa­ty pra­co­wał przez trzy­na­ście lat. Ali­ghie­ri zmarł krót­ko po ukoń­cze­niu Boskiej kome­dii. Ta sta­ła się arcy­dzie­łem lite­ra­tu­ry wło­skiej, uzna­wa­na jest za kla­sy­kę świa­to­wą. Tego roku obcho­dzi­my sie­dem­set­ną rocz­ni­cę śmier­ci poety. Z tej oka­zji udo­stęp­nio­no w Inter­ne­cie dro­go­cen­ne ryci­ny, któ­rych auto­rem jest XVI-wiecz­ny wło­ski malarz, Fede­ri­co Zuccaro.

Dla Wło­chów 2021 jest rokiem Dan­te­go Ali­ghie­ri. W związ­ku z tym we Flo­ren­cji, Rawen­nie i bli­sko sie­dem­dzie­się­ciu innych mia­stach i mia­stecz­kach zwią­za­nych z poetą odby­wać się będą przez naj­bliż­sze dwa­na­ście mie­się­cy róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia upa­mięt­nia­ją­ce jego życie i twórczość.

Obcho­dy zain­au­gu­ro­wa­ne zosta­ły udo­stęp­nie­niem onli­ne liczą­cej 88 prac kolek­cji ilu­stra­cji do Boskiej kome­dii nary­so­wa­nych przez Fede­ri­ca Zuc­ca­ro. Szki­ce powsta­ły w latach 1586–1588 pod­czas poby­tu mala­rza w Hisz­pa­nii. Po śmier­ci arty­sty kolek­cja sta­ła się wła­sno­ścią szla­chec­kiej rodzi­ny Orsi­ni, póź­niej zna­la­zła się pod pie­czą rodzi­ny Medi­ci, by w koń­cu w 1738 tra­fić do flo­renc­kiej Gale­rii Uffi­zi, gdzie spo­czy­wa po dziś dzień.

Do teraz te pięk­ne ilu­stra­cje oglą­da­ne były wła­ści­wie tyl­ko przez kil­ku uczo­nych, a na widok publicz­ny wysta­wio­no je jedy­nie dwa razy i to nie w cało­ści. Teraz publi­ku­je­my je w peł­ni razem z dydak­tycz­nym komen­ta­rzem. Od piąt­ku są dostęp­ne do oglą­da­nia za dar­mo, powie­dział Eike Schmidt, dyrek­tor Uffizi.

Peł­na kolek­cja, zawie­ra­ją­ca 28 ilu­stra­cji wyobra­ża­ją­cych pie­kło, 49 – czy­ściec i 11 – nie­bo, dostęp­na jest pod tym adre­sem: https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions-series/to-rebehold-the-stars. Na razie bra­ku­je wspo­mnia­ne­go przez Schmid­ta komen­ta­rza w języ­ku angiel­skim. Pra­ce nad tłu­ma­cze­niem trwają.

źró­dło guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy