Aktualności

Ujawnione zostały wyniki ministerialnego programu dotacji na rzecz promocji literatury

Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Piotr Gliń­ski, przy­znał dota­cje w ramach pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa. Jego celem jest wspie­ra­nie wszel­kie­go rodza­ju insty­tu­cji i ini­cja­tyw słu­żą­cych pro­pa­go­wa­niu lite­ra­tu­ry w kra­ju. Oko­ło pięć­set pod­mio­tów, w tym licz­ne biblio­te­ki, cen­tra kul­tu­ry, fun­da­cje, orga­ni­za­to­rzy mniej­szych lub więk­szych wyda­rzeń zwią­za­nych z książ­ka­mi, zło­ży­ło poda­nia o dofi­nan­so­wa­nia, ale nie­speł­na 20% z nich rze­czy­wi­ście pomoc mini­ste­rial­ną dostanie.

Co roku wyni­ki pro­gra­mu dota­cji na pro­mo­wa­nie lite­ra­tu­ry budzą mnó­stwo emo­cji. Nie ina­czej jest tym razem. Media, w tym na przy­kład Onet.pl, zauwa­ża­ją, że na naj­więk­sze wspar­cie finan­so­we w tym roku liczyć mogą festi­wa­le i kam­pa­nie o pro­fi­lu katolicko-narodowym.

Prze­glą­da­jąc listę pod­mio­tów wyróż­nio­nych dota­cją, nie­trud­no zauwa­żyć, że naj­więk­szą jed­no­ra­zo­wą wypła­tę otrzy­ma wydaw­nic­two Bia­ły Kruk spe­cja­li­zu­ją­ce się w książ­kach o tema­ty­ce reli­gij­nej, patrio­tycz­nej i kul­tu­ral­nej. Do ofi­cy­ny nale­ży rów­nież mie­sięcz­nik „WPIS – Wia­ra, Patrio­tyzm i Sztu­ka”. Tej insty­tu­cji mini­ster przy­znał nie­ba­ga­tel­ną sumę 300 tysię­cy zło­tych na Ogól­no­pol­ską Kam­pa­nię Czy­tel­ni­czą „Pochwal­my się Polską”.

Wca­le nie­ma­łe dofi­nan­so­wa­nie otrzy­ma rów­nież Sto­wa­rzy­sze­nie Wydaw­ców Kato­lic­kich. Na orga­ni­za­cję tar­gów ksią­żek reli­gij­nych prze­zna­czo­nych zosta­ło 206 tysię­cy zło­tych. Sto­wa­rzy­sze­nie otrzy­ma­ło dodat­ko­wo 59 tysię­cy zło­tych celem ufun­do­wa­nia nagród Feniks i Mały Feniks. Te otrzy­mać moż­na za wła­ści­wą pro­mo­cję kato­li­cy­zmu i pozy­tyw­ne uka­zy­wa­nie war­to­ści chrześcijańskich.

War­to jed­nak sku­pić się na bar­dziej pozy­tyw­nych aspek­tach. Przy­kła­do­wo wśród pozy­tyw­nie oce­nio­nych pro­jek­tów zna­la­zło się pra­wie czter­dzie­ści zgło­szo­nych przez biblio­te­ki. W więk­szo­ści przy­pad­ków są to co praw­da kwo­ty po zale­d­wie kil­ka­na­ście tysię­cy zło­tych, ale z całą pew­no­ścią choć tro­chę pomo­gą tym insty­tu­cjom prze­trwać w trud­nej pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. Rów­nież tego­rocz­na edy­cja Nocy Biblio­tek zosta­nie wspar­ta fun­du­sza­mi mini­ste­rial­ny­mi. Na ten cel pój­dzie ponad 200 tysię­cy złotych.

Dofi­nan­so­wa­nie dosta­ło rów­nież kil­ka imprez lite­rac­kich, w tym Festi­wal Con­ra­da, któ­ry jesie­nią zeszłe­go roku tra­fił do czo­łów­ki naj­lep­szych euro­pej­skich festi­wa­li. Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go przez naj­bliż­sze trzy lata będzie wspie­rać wyda­rze­nie kwo­tą 150 tysię­cy zło­tych na edy­cję. Inny­mi wyróż­nio­ny­mi przez mini­stra impre­za­mi lite­rac­ki­mi są mię­dzy inny­mi: Big Book Festi­val, Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Poezji Sile­sius, Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­rac­ki Sopot czy Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry Dzie­cię­cej w Rabce.

Środ­ki finan­so­we mini­ster­stwa są oczy­wi­ście ogra­ni­czo­ne. Nie każ­dy zgło­szo­ny pro­jekt mógł liczyć na dofi­nan­so­wa­nie. Wie­le pod­mio­tów musia­ło obejść się sma­kiem. Wśród nich zna­lazł się po raz kolej­ny lokal­ny festi­wal Góry Lite­ra­tu­ry w Nowej Rudzie orga­ni­zo­wa­ny przez Olgę Tokar­czuk. Naj­wy­raź­niej mini­ster wyszedł z zało­że­nia, że naszej świe­żo upie­czo­nej nobli­st­ce nie potrze­ba dodat­ko­wych środ­ków na pro­mo­wa­nie lite­ra­tu­ry na Dol­nym Śląsku.

Z peł­ną listą wnio­sko­daw­ców, któ­rym przy­zna­no dofi­nan­so­wa­nie moż­na zapo­znać się na stro­nie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa2

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy