Aktualności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie lubi książek

Waż­ne festi­wa­le lite­rac­kie zosta­ły pozba­wio­ne dofi­nan­so­wa­nia. W ramach pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa wyróż­nio­no za to Ogól­no­pol­skie Tar­gi Wydaw­ców Katolickich.
Budżet pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa wyno­si 5,75 mln zł. 750 tys. MKiDN prze­zna­czy­ło na reali­za­cję zadań wie­lo­let­nich z lat ubie­głych, 4,25 mln na wydat­ki w eta­pie kon­kur­so­wym, a 750 tys. na zada­nia roz­pa­trzo­ne na eta­pie odwo­ław­czym. W uza­sad­nie­niu pro­gra­mu czy­ta­my, że cho­dzi o dofi­nan­so­wa­nie “pro­gra­mów pro­mu­ją­cych powszech­ne prak­ty­ki czy­tel­ni­cze, jak i poprzez wspar­cie dla przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych naj­bar­dziej zna­czą­ce zja­wi­ska lite­ra­tu­ry współ­cze­snej”. Gdzie tra­fi­ły pieniądze?

Naj­wyż­szą kwo­tę dofi­nan­so­wa­nia – po 250 tys. zł – otrzy­ma­ły: pro­gram edu­ka­cyj­ny “Wycho­wa­nie poprzez czy­ta­nie”, kam­pa­nia “Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom” oraz Ogól­no­pol­skie Tar­gi Wydaw­ców Kato­lic­kich. 248 tys. otrzy­ma­ła kam­pa­nia “Dese­nie losu, czy­li opo­wieść o Gusta­wie Her­lin­gu-Gru­dziń­skim”, 243 tys. zł tra­fi­ły do orga­ni­za­to­rów Nocy Biblio­tek, po 222 tys. zł zgar­nę­ły kam­pa­nia spo­łecz­na “Pan Cogi­to” oraz Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO, a 210 tys. zł – Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci “Ojce i Dzia(d)tki”.

Kto nie uzy­skał wspar­cia? M.in. Festi­wal Con­ra­da, 23. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­rac­ki Sopot, 4. Festi­wal Repor­ta­żu Non-Fic­tion, Festi­wal Lite­ra­tu­ry Gór­skiej czy Festi­wal Lite­rac­ki Mie­dzian­ka­Fest, Festi­wal Fan­ta­sty­ki Pyr­kon 2019, Festi­wal Komik­so­wa War­sza­wa 2019, Poznań­ski Festi­wal Sztu­ki Komik­so­wej czy Poznań­ski Festi­wal Sztu­ki Komik­so­wej. Na odwo­ła­nie od decy­zji mini­ster­stwa mają czas do 23 lutego.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy