Aktualności

Biedronka i Lidl z nową ofertą książkową na Święta

Przed świę­ta­mi dys­kon­ty przy­go­to­wa­ły dla Nie­sta­ty­stycz­nych nowe ofer­ty książ­ko­we. W Bie­dron­ce ofer­ta obo­wią­zu­je od 18.12, a w Lidlu od 11.12. W ofer­cie skle­pów znaj­dzie­cie m.in. Jo Nes­bo, Simo­ne Kos­sak, Toma Hank­sa, Hen­nin­ga Man­kel­la, Care Dele­vin­gne, Annę Brze­ziń­ską, Davi­da Lager­crant­za, Nelę małą podróż­nicz­kę, Ste­phe­na Kin­ga czy Kata­rzy­nę Puzyń­ską. Poni­żej roz­pi­ska ofer­ty. Powo­dze­nia w zakupach!

 

PROMOCJA LIDLA – OBWIĄZUJE OD 11 GRUDNIA


Nie wiem, czy już wie­cie, ale poja­wił się sklep dedy­ko­wa­ny MOLOM książkowym… 😉

Zapra­sza­my na www.molom.pl 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy