Sprawdzasz tag

dotacje

Aktualności

Ujawnione zostały wyniki ministerialnego programu dotacji na rzecz promocji literatury

Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Piotr Gliń­ski, przy­znał dota­cje w ramach pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa. Jego celem jest wspie­ra­nie wszel­kie­go rodza­ju insty­tu­cji i ini­cja­tyw słu­żą­cych pro­pa­go­wa­niu lite­ra­tu­ry w kra­ju. Oko­ło pięć­set pod­mio­tów, w tym licz­ne biblio­te­ki, cen­tra kul­tu­ry, fun­da­cje, orga­ni­za­to­rzy mniej­szych lub więk­szych wyda­rzeń zwią­za­nych z książ­ka­mi, zło­ży­ło poda­nia o dofi­nan­so­wa­nia, ale nie­speł­na 20% z nich rze­czy­wi­ście pomoc mini­ste­rial­ną dosta­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Decyzja Ministerstwa Kultury w sprawie dofinansowań na promocję czytelnictwa budzi niemałe kontrowersje

Mini­ster­stwo Kul­tu­ry co roku prze­zna­cza ogrom­ne sumy na dofi­na­so­wa­nie wsze­la­kich ini­cja­tyw zwią­za­nych z pro­mo­wa­niem czy­tel­nic­twa, wśród któ­rych znacz­ną część sta­no­wią róż­ne­go rodza­ju impre­zy: spo­tka­nia autor­skie, klu­by czy­tel­ni­cze, tar­ki książ­ki, festi­wa­le lite­rac­kie. W tym roku budżet pro­gra­mu mini­ster­stwo wyzna­czy­ło na pozio­mie 5,75 mln zło­tych. Spo­ro kon­tro­wer­sji wzbu­dzi­ły jed­nak wyni­ki nabo­ru. Czy­taj dalej

-->