Aktualności Ekranizacje

Nowe informacje potwierdzające powstawanie animowanego Wiedźmina

Dla Net­fli­xa kapi­tal­nym ruchem był zakup praw do ekra­ni­zo­wa­nia wiedź­miń­skich opo­wie­ści. Geralt z Rivii mógł się bowiem poszczy­cić ogrom­ną bazą fanów na całym świe­cie zarów­no dzię­ki książ­kom Andrze­ja Sap­kow­skie­go, jak i grom od stu­dia CD Pro­jekt Red. Net­flix miał więc już na star­cie zapew­nio­ną spo­rą oglądalność.

Osta­tecz­nie według infor­ma­cji od stu­dia pierw­szy sezon zoba­czy­ło już ponad 70 milio­nów widzów, a recen­zje są prze­waż­nie co naj­mniej dobre. Nie dzi­wi więc, że Net­flix chce kuć żela­zo póki gorą­ce. Dru­gi sezon już został zamó­wio­ny, a w mię­dzy cza­sie może­my liczyć na kil­ka nie­spo­dzia­nek zwią­za­nych z tema­tem. Jed­ną z nich naj­praw­do­po­dob­niej będzie film animowany.

Plot­ki o wiedź­miń­skiej ani­ma­cji prze­wi­ja­ły się tu i ówdzie od zeszłe­go roku, na próż­no jed­nak było szu­kać ofi­cjal­ne­go potwier­dze­nia. Tego nadal bra­ku­je, ale przy­naj­mniej poja­wił się trop, z któ­rym trud­no dys­ku­to­wać. Otóż na stro­nę Wri­ters Guild of Ame­ri­ca tra­fi­ła infor­ma­cja, że Beau DeMayo pra­cu­je aktu­al­nie nad sce­na­riu­szem do pro­jek­tu The Wit­cher: Night­ma­re of the Wolf. Na pod­sta­wie krót­kie­go wpi­su moż­na wwnio­sko­wać, że nie jest to tytuł odcin­ka dru­gie­go sezo­nu seria­lu. Do czy­nie­nia mamy z osob­nym fil­mem. War­to nad­mie­nić, że Beau DeMayo jest auto­rem sce­na­riu­sza do trze­cie­go epi­zo­du pierw­sze­go sezo­nu, w któ­rym Geralt został naję­ty do poko­na­nia potwo­ra ter­ro­ry­zu­ją­ce­go wło­ści Fol­te­sta, kró­la Teme­rii, przy­go­dy opi­sa­nej w opo­wia­da­niu Wiedźmin.

Skąd pomysł, że miał­by to być aku­rat film ani­mo­wa­ny? Tomek Bagiń­ski swe­go cza­su mówił o nie­spo­dzian­kach, któ­re mają uroz­ma­icić czas ocze­ki­wa­nia na dru­gi sezon seria­lu, przy czym w jed­nym z wywia­dów nie wyklu­czył moż­li­wo­ści powsta­nia ani­ma­cji, choć nie chciał tema­tu w żaden spo­sób roz­wi­jać. Zachod­nie media zauwa­ża­ją, że Hen­ry Cavill był nie­obec­ny na więk­szo­ści pro­mo­cyj­nych even­tów. Być może był w tym cza­sie zaję­ty nagry­wa­niem gło­su pod ani­mo­wa­ne­go Geral­ta. Trze­cią prze­słan­ką jest port­fo­lio aktor­ki gło­so­wej Har­riet Ker­shaw, w któ­rym medial­ni śled­czy zauwa­ży­li wpis o pra­cy przy nie­opi­sa­nym żad­nym tytu­łem wiedź­miń­skim pro­jek­cie zapla­no­wa­nym na rok 2020.

Nadal w tym wszyst­kim bra­ku­je kon­kret­ne­go potwier­dze­nia ze stro­ny stu­dia. Zapew­ne w nie­dłu­gim cza­sie Net­flix w jakiś spo­sób odnie­sie się do pogło­sek. Na razie może­my tyl­ko snuć domy­sły wokół tajem­ni­cze­go pro­jek­tu. Zachod­nie media uwa­ża­ją, że musi to być wspo­mi­na­ny film ani­mo­wa­ny, w dodat­ku pod wzglę­dem kli­ma­tu dry­fo­wać ma w stro­nę hor­ro­ru. Póki co, to jed­nak zale­d­wie wró­że­nie z fusów, nie­mniej wizja sza­le­nie prze­ma­wia­ją­ca do wyobraźni.

źró­dło: redanianintelligence/wga

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Pro­mo­cja na Molom.pl – teraz wpi­su­jąc kod “Grosz” zapła­cisz 20% mniej za gadże­ty książ­ko­we! Klik­nij tutaj -> https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy