Aktualności

Pornograficzna książka dla dzieci wywołała oburzenie rodziców

Gro Dah­le to zna­na nor­we­ska pisar­ka. Zade­biu­to­wa­ła w 1987 roku zbio­rem poezji. Od tam­te­go cza­su wyda­ła ponad trzy­dzie­ści ksią­żek z róż­nych gatun­ków, z cze­go naj­więk­szy roz­głos zapew­ni­ły jej pozy­cje dla dzie­ci. Naj­now­sza książ­ka Dah­le jest rów­nież skie­ro­wa­na dla naj­młod­szych, ale tym razem spo­tka­ła się raczej z ostrą kry­ty­ką niż aplau­zem. Kon­tro­wer­sje budzi por­no­gra­ficz­ny cha­rak­ter książeczki!

Jej naj­now­sza pro­po­zy­cja nosi tytuł Sesam Sesam. Opo­wia­da histo­rię sied­mio­let­nie­go Ala, któ­ry dzie­li pokój ze star­szym bra­tem. Rodzeń­stwo ma do dys­po­zy­cji wspól­ny kom­pu­ter. Pew­ne­go razu Al odnaj­du­je stro­ny z zawar­to­ścią por­no­gra­ficz­ną, na czym przy­ła­pu­je go mama. Podej­mu­je sta­ra­nia wytłu­ma­cze­nia naj­młod­sze­mu dziec­ku, czym jest por­no­gra­fia i o co cho­dzi w seksie.

Książ­ka zosta­ła w cało­ści napi­sa­na przez Gro Dah­le, któ­ra z wykształ­ce­nia jest psy­cho­lo­giem, a ponad­to mat­ką trój­ki dzie­ci. Ilu­stra­cje wyko­na­ła jej dwu­dzie­sto­sied­mio­let­nia cór­ka. Te są rów­nie odważ­ne, co sama treść – mło­dy czy­tel­nik natknie się na nagie cia­ła, pozy­cje sek­su­al­ne oraz okrzy­ki jaaa! i aaah!

Gro Dah­le spo­tka­ła się z ogrom­ną falą kry­ty­ki. Zaczę­ła otrzy­my­wać ano­ni­mo­we tele­fo­ny i listy, któ­rych auto­rzy nie szczę­dzi­li gróźb i wyzwisk. Kry­ty­cy pod­kre­śla­ją, że tak obce­so­we prze­sta­wia­nie spraw może szko­dzi dzie­ciom. Dah­le pod­cho­dzi do spra­wy bar­dzo poważ­nie, nie zamie­rza się z pro­jek­tu wyco­fać, nie ma rów­nież zamia­ru pochy­lić gło­wy w poko­rze. Przy­ta­cza sta­ty­sty­ki, według któ­rych por­no­gra­fię w Nor­we­gii oglą­da pra­wie dzie­więć­dzie­siąt pro­cent chłop­ców i trzy­dzie­ści pro­cent dziew­czy­nek w wie­ku od dzie­wię­ciu do szes­na­stu lat. To naj­wyż­szy wynik w całej Europie.

Dzie­ci mają dostęp do tele­fo­nów i table­tów. Wystar­czą dwa klik­nię­cia, by zoba­czy­ły por­no­gra­fię. Nale­ży o tym roz­ma­wiać, powie­dzia­ła Gro Dah­le w roz­mo­wie z nor­we­skim dzien­ni­kiem “Dag­bla­det”.

Książ­ka ma dać rodzi­com oka­zję, by z dzieć­mi roz­ma­wia­li o por­no­gra­fii i sek­sie w ogó­le. Gro Dah­le pod­kre­śla isto­tę wycho­wa­nia sek­su­al­ne­go i ma nadzie­ję, że jej pra­ca zna­czą­co przy­czy­ni się do popra­wy sta­nu świa­do­mo­ści rów­nież wśród najmłodszych.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy