Sprawdzasz tag

porno

Aktualności

Pornograficzna książka dla dzieci wywołała oburzenie rodziców

Gro Dah­le to zna­na nor­we­ska pisar­ka. Zade­biu­to­wa­ła w 1987 roku zbio­rem poezji. Od tam­te­go cza­su wyda­ła ponad trzy­dzie­ści ksią­żek z róż­nych gatun­ków, z cze­go naj­więk­szy roz­głos zapew­ni­ły jej pozy­cje dla dzie­ci. Naj­now­sza książ­ka Dah­le jest rów­nież skie­ro­wa­na dla naj­młod­szych, ale tym razem spo­tka­ła się raczej z ostrą kry­ty­ką niż aplau­zem. Kon­tro­wer­sje budzi por­no­gra­ficz­ny cha­rak­ter ksią­żecz­ki! Czy­taj dalej

-->