Aktualności

Wyprzedaże książkowe w Lidlu i Biedronce!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Bie­dron­ka sprze­da­je nie­sa­mo­wi­te ilo­ści ksią­żek? Jest szan­sa, że licz­ba ta jesz­cze wzro­śnie… a jed­no­cze­śnie Wy będzie­cie mie­li oka­zję zaopa­trzyć się w pre­zen­ty świąteczne.

Dwie duże sie­ci mar­ke­tów, Lidl oraz Bie­dron­ka, przy­go­to­wa­ły przed­świą­tecz­ne obniż­ki cen na książ­ki. Pro­mo­cja w Lidlu trwa już, ponie­waż roz­po­czę­ła się 5 grud­nia. Pro­mo­cja Bie­dron­ki rusza 12 grudnia.

Ruszaj­cie na polo­wa­nie wolu­mi­nów w śmiesz­nie niskich cenach!

 

W Biedronce wyprzedaż ruszy 12 grudnia

promobieda

W Lidlu wyprzedaż trwa od 5 grudnia

lidl_gazetka_05_12_11_12_31-page-001

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy