Aktualności

Biblioteka Narodowa wydała nowe rekomendacje

Od dziś w całej Pol­sce obo­wią­zu­ją nowe obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Przy­po­mi­na­my, że przy­naj­mniej do 9 kwiet­nia pozo­sta­ną zamknię­te nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, jak kina, teatry, muzea czy gale­rie sztu­ki. Na szczę­ście księ­gar­nie będą mogły funk­cjo­no­wać nor­mal­nie. Jeśli zaś cho­dzi o biblio­te­ki, to i tu w koń­cu docze­ka­li­śmy się listy prze­pi­sów i reko­men­da­cji. Nie jest tak źle, jak przy ostat­niej ogól­no­pol­skiej kwarantannie.

Biblio­te­ka Naro­do­wa po zapo­zna­niu się z roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów przy­go­to­wa­ła suge­stie, co do tego, jak w naj­bliż­szych tygo­dniach funk­cjo­no­wać powin­ny biblio­te­ki publicz­ne i nauko­we. Naj­waż­niej­szym punk­tem jest infor­ma­cja, że nie ma tym razem naka­zu zamknię­cia tych pla­có­wek. Dostęp do zbio­rów może być czy­tel­ni­kom nor­mal­nie zapew­nio­ny, jest jed­nak jeden bar­dzo istot­ny waru­nek: w budyn­ku prze­by­wać może nie wię­cej niż jed­na oso­ba na 15 metrów kwa­dra­to­wych powierzch­ni z wyłą­cze­niem biblio­te­ka­rzy. Zale­ca­ne jest rów­nież mak­sy­mal­ne ogra­ni­cze­nie licz­by pracowników.

Biblio­te­ka Naro­do­wa zachę­ca do takiej orga­ni­za­cji pra­cy, aby jak naj­wię­cej pra­cow­ni­ków mogło pra­co­wać zdal­nie. Pra­cow­ni­cy koniecz­ni do pod­trzy­ma­nia funk­cjo­no­wa­nia biblio­te­ki (np. pra­cow­ni­cy obsłu­gi i ochro­ny) powin­ni pra­co­wać sta­cjo­nar­nie zacho­wu­jąc zasa­dy rygo­ru sani­tar­ne­go, czy­ta­my na stro­nie BN.

Jed­no­cze­śnie zale­ca­ne jest, aby biblio­te­ki w miej­sco­wo­ściach, gdzie sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na jest zła pozo­sta­ły zamknię­te, a przy­naj­mniej, żeby prze­nieść wypo­ży­cze­nia z budyn­ku na zewnątrz. Naj­lep­szą opcją pozo­sta­ją książ­ko­ma­ty, usłu­gi „Książ­ka na tele­fon” i inne bez­kon­tak­to­we for­my wypo­ży­czeń i zwrotów.

Obo­wią­zu­ją oczy­wi­ście rów­nież dotych­cza­so­we obostrze­nia. Masecz­ki są nadal koniecz­no­ścią, Biblio­te­ka Naro­do­wa przy­po­mi­na o dezyn­fe­ko­wa­niu rąk i zacho­wa­niu dystan­su spo­łecz­ne­go. Zwra­ca­ne książ­ki powin­ny tra­fiać na przy­naj­mniej trzy­dnio­wą kwa­ran­tan­nę. Jest też proś­ba o zachę­ca­nie czy­tel­ni­ków do korzy­sta­nia ze zbio­rów online.

Z reko­men­da­cja­mi Biblio­te­ki Naro­do­wej zapo­znać się moż­na pod adresem:
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4226-funkcjonowanie-bibliotek-publicznych-i-naukowych-do-9-kwietnia.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy