Aktualności

Amazon w końcu w Polsce?

Ama­zon to gigant inter­ne­to­we­go han­dlu, z któ­re­go usług korzy­sta­ją rów­nież Pola­cy. Nie­ste­ty dotych­czas nie docze­ka­li­śmy się pol­skie­go skle­pu fir­my, więc chęt­ni zaku­py muszą robić przez nie­miec­ki lub bry­tyj­ski ser­wis. Ostat­nio poja­wi­ło się jed­nak kil­ka prze­sła­nek, któ­re pozwa­la­ją wnio­sko­wać o wej­ściu gigan­ta na pol­ski rynek.

Ama­zon powstał w Seat­tle w 1994 roku i na począt­ku był zale­d­wie księ­gar­nią inter­ne­to­wą. Z cza­sem asor­ty­ment powięk­szał się o kolej­ne pro­duk­ty: DVD, sprzęt kom­pu­te­ro­wy, elek­tro­ni­kę, a nawet meble czy arty­ku­ły spo­żyw­cze. Ostat­nio Ama­zon ruszył rów­nież na pod­bój ryn­ku kine­ma­to­gra­ficz­ne­go. Nie dość, że usłu­ga Pri­me Video dzia­ła zupeł­nie jak Net­flix, to jesz­cze mają powsta­wać pro­duk­cje dedy­ko­wa­ne pod plat­for­mę Amazonu.

W Pol­sce dzia­ła­ją dwa cen­tra dys­try­bu­cyj­ne gigan­ta z Seat­tle, wkrót­ce mają zostać otwar­te następ­ne. Widać więc, że Ama­zon reali­zu­je kolej­ne inwe­sty­cje w naszym kra­ju. Ofer­ta skle­pu tra­fi­ła rów­nież ostat­ni­mi cza­sy do porów­ny­war­ki cen Ceneo. I to nie kil­ka przy­pad­ko­wych pro­duk­tów, a sto sześć­dzie­siąt czte­ry tysią­ce towa­rów! Wystar­to­wa­ła rów­nież pol­ska wer­sja języ­ko­wa apli­ka­cji mobil­nej Ama­zo­nu, któ­ra umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie szyb­kich i spraw­nych zaku­pów. Jak na razie z auto­ma­tu prze­kie­ro­wu­je pol­skich klien­tów do nie­miec­kie­go ser­wi­su Amazon.de, ale być może już wkrót­ce będzie­my mogli cie­szyć się z pol­skie­go sklepu.

Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z dotych­cza­so­wej obec­no­ści Ama­zon w Pol­sce i pla­nu­je­my dal­szy roz­wój inwe­sty­cji oraz usług dla klien­tów w kra­ju, powie­dzia­ła Marze­na Więc­kow­ska, rzecz­nik pra­so­wy Amazona.

Póki co infor­ma­cje nie zosta­ły ofi­cjal­nie potwier­dzo­ne, ale z wie­lu stron docie­ra coraz wię­cej dają­cych nadzie­ję gło­sów. Nie moż­na oprzeć się wra­że­niu, że jest już bli­żej niż dalej. Poja­wia­ją się spe­ku­la­cje, że pol­ski Ama­zon to kwe­stia kil­ku tygodni.

Jesień w pol­skim e‑handlu może być bar­dzo gorą­ca. Zyskać mogą sprze­daw­cy i klien­ci. W Gru­pie Alle­gro panu­je ponoć duża ner­wo­wość. Nie ma się co dzi­wić, fir­ma może w koń­cu stra­cić dotych­cza­so­wą pozy­cję, bli­ską mono­po­lu, czy­ta­my w por­ta­lu Inn­Po­land, któ­re­go infor­ma­to­rzy utrzy­mu­ją, że Ama­zon zawo­ju­je pol­ski rynek jesz­cze w październiku!

Autor: Oskar Grzelak

Źró­dlo: inn­po­land, gazeta.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy