Aktualności Zapowiedzi

Kajko i Kokosz w końcu doczekają się telewizyjnej adaptacji

Przy­go­dy Kaj­ka i Koko­sza, dwóch sło­wiań­skich wojów co rusz poty­ka­ją­cych się z nie­go­dzi­wy­mi Zbój­ce­rza­mi dziś śmia­ło okre­śla­ne są w Pol­sce mia­nem kul­to­wych. Na prze­strze­ni lat podej­mo­wa­ne były róż­ne pró­by prze­nie­sie­nia komik­so­wej serii na ekra­ny, te jed­nak nie­mal za każ­dym razem nie wycho­dzi­ły poza etap pla­nów. W 2006 wyemi­to­wa­ny został krót­ko­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny, któ­ry spo­tkał się z nega­tyw­nym odbio­rem fanów. Teraz Net­flix ogło­sił, że stwo­rzy wła­sny serial ani­mo­wa­ny opa­ty na słyn­nych komik­sach Janu­sza Christy.

Pierw­szy pasek z przy­go­da­mi Kaj­ka i Koko­sza uka­zał się w 1972 w gdań­skim dzien­ni­ku „Wie­czór Wybrze­ża”. Kolej­ne pery­pe­tie męż­nych wojów publi­ko­wa­ne były w pra­sie aż do 1992. W mię­dzy­cza­sie zaczę­ły wycho­dzić rów­nież zbior­cze wyda­nia albu­mo­we. Te uka­zy­wa­ły się w latach 1985–2004. Póź­niej Egmont Pol­ska roz­po­czę­ło reedy­cję serii. Od 2016 wyda­wa­na jest ofi­cjal­na kon­ty­nu­acja serii, two­rzo­na już jed­nak przez innych autorów.

Net­flix kupił pra­wa do adap­ta­cji komik­so­wej serii od Fun­da­cji Kre­ska, któ­rej pre­ze­sem jest wnucz­ka twór­cy Kaj­ka i Koko­sza, Pau­li­na Christa.

Ten wybór był dla nas oczy­wi­sty. Kaj­ko i Kokosz to bar­dzo war­to­ścio­wy ele­ment pol­skiej kul­tu­ry i nasz rodzi­my feno­men. Na komik­so­wych przy­go­dach dziel­nych wojów wycho­wa­ły się całe poko­le­nia, dla­te­go też pra­cu­je­my nad seria­lem z ogrom­ną eks­cy­ta­cją. Cie­szy­my się, że w ani­ma­cji kul­to­we posta­ci oży­ją i nabio­rą jesz­cze więk­szej wyra­zi­sto­ści. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że za spra­wą Net­flix, Kaj­ka i Koko­sza polu­bią też widzo­wie na świe­cie, powie­dział Łukasz Kłu­skie­wicz, któ­ry odpo­wia­da za pozy­ski­wa­nie tre­ści w regio­nie Euro­py Środkowej.

Do pra­cy nad ani­mo­wa­nym seria­lem zapro­sze­ni zosta­li mię­dzy inny­mi: Michał Śle­dziu Śle­dziń­ski, Tomasz Leśniak, Mar­cin Wasi­lew­ski (GS Ani­ma­tion), Łukasz Kac­pro­wicz (GS Ani­ma­tion), Robert Jasz­czu­row­ski (GS Ani­ma­tion), Mar­ta Stró­życ­ka i Aliak­sandr Sasha Kana­va­lau w roli reży­se­rów oraz Maciej Kur i Rafał Skar­życ­ki jako sce­na­rzy­ści. Auto­rem pro­jek­tów posta­ci jest Sła­wo­mir Kieł­bus, mia­no­wa­ny przez same­go Janu­sza Chri­stę swo­im następ­cą. Nie wia­do­mo, na ile wier­na będzie adap­ta­cja Net­flik­sa, ale twór­cy obie­cu­ją podejść do mate­ria­łu źró­dło­we­go z należ­nym szacunkiem.

Przy pra­cy nad komik­sem jak i przy pro­jek­to­wa­niu posta­ci do seria­lu nad­rzęd­nym celem jest dla mnie zawsze odzwier­cie­dle­nie ducha twór­czo­ści Chri­sty. Chy­ba nie jest to dla mnie trud­ne, bo prze­sią­kłem tym duchem już w dzie­ciń­stwie. Wycho­wa­łem się na tych komik­sach. Rysu­jąc zacho­wu­ję sza­cu­nek dla ory­gi­na­łu, ale uni­kam śle­pe­go naśla­do­wa­nia sty­lu, powie­dział Sła­wo­mir Kiełbus.

Netlix pla­nu­je pre­mie­ro­wą emi­sję seria­lu w 2021.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy