Aktualności

Gdańszczanie mogą już korzystać z czterech miejskich książkomatów

Przed kil­ko­ma dnia­mi Woje­wódz­ka i Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Gdań­sku chwa­li­ła się, że już wkrót­ce z ini­cja­ty­wy pla­ców­ki w prze­strze­ni miej­skiej poja­wią się pierw­sze gdań­skie książ­ko­ma­ty. Rze­czy­wi­ście 27 grud­nia Mar­sza­łek Mie­czy­sław Struk i zastęp­ca Pre­zy­den­ta Gdań­ska Piotr Boraw­ski prze­cię­li sym­bo­licz­ną wstę­gę, udo­stęp­nia­jąc tym samym czy­tel­ni­kom czte­ry zupeł­nie nowe urządzenia.

Przed­sta­wi­cie­le władz mia­sta zapre­zen­to­wa­li przy oka­zji spo­sób dzia­ła­nia książ­ko­ma­tów, wypo­ży­cza­jąc za ich pośred­nic­twem pierw­sze książ­ki. Jak poda­je Woje­wódz­ka i Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Gdań­sku Mie­czy­sław Struk wypo­ży­czył tomik poezji Ale bez roz­grze­sze­nia Anto­nie­go Paw­la­ka oraz auto­bio­gra­fię Miko­ła­ja Trza­ski, zaty­tu­ło­wa­ną Wrzeszcz!, nato­miast Piotr Boraw­ski wziął do czy­ta­nia zbiór opo­wia­dań Paw­ła Huel­le Tali­ta.

Gdań­skie książ­ko­ma­ty ozdo­bio­ne zosta­ły gra­fi­ka­mi autor­stwa arty­stów z Tofu Stu­dio. Urzą­dze­nia sto­ją przy uli­cy Aza­lio­wej 8 (Biblio­te­ka Kokosz­ki), Dra­ga­na 26 (Biblio­te­ka Chełm), Gospo­dy 3b (Biblio­te­ka Żabian­ka) i Wyrob­ka 5a (Biblio­te­ka Morenowa).

Odda­nie książ­ko­ma­tów w ręce czy­tel­ni­ków zbie­gło się w cza­sie z uro­czy­stym otwo­rze­niem czę­ścio­wo wyre­mon­to­wa­nej filii na Cheł­mie i Gale­rii Foto­gra­ficz­nej im. M. Kosy­ca­rza. Wyda­rze­niu towa­rzy­szy­ła wysta­wa prac Pio­tra Huka­ły, Mar­ty­ny Nie­ćko i Rafa­ła Woj­cza­la, któ­rej tema­tem była sytu­acja na gra­ni­cy polsko-białoruskiej.

źró­dło WiMBP i Gdansk.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy