Aktualności

Nowy książkomat w Słupsku został zniszczony przed oficjalnym oddaniem do użytku publicznego

W lip­cu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Słup­sku zapo­wia­da­ła uru­cho­mie­nie nowej usłu­gi, któ­ra mia­ła­by czy­tel­ni­kom uła­twić wypo­ży­cza­nie i zwrot ksią­żek. Przed gma­chem pla­ców­ki sta­nąć miał książ­ko­mat. Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi, urzą­dze­nie przed kil­ko­ma dnia­mi zosta­ło zain­sta­lo­wa­ne przed gma­chem Biblio­te­ki Głów­nej z inten­cją odda­nia go do użyt­ku publicz­ne­go we wrze­śniu. Nie­ste­ty nie­zna­ni spraw­cy książ­ko­mat znisz­czy­li, jesz­cze zanim kto­kol­wiek miał szan­sę z nie­go skorzystać.

Dopie­ro co zaku­pio­ne i usta­wio­ne urzą­dze­nie było w fazie testów. Wła­dze biblio­te­ki prze­wi­dy­wa­ły, że czy­tel­ni­cy będą mogli za jego pośred­nic­twem wypo­ży­czać i zwra­cać książ­ki we wrze­śniu. Wszyst­ko jed­nak wska­zu­je na to, że słupsz­cza­nie będą musie­li dłu­żej pocze­kać na udo­stęp­nie­nie im tej usługi.

W ostat­ni week­end ktoś wyrwał z urzą­dze­nia panel ste­ro­wa­nia. Poli­cja pro­wa­dzi docho­dze­nie. Dotych­czas nie uję­to spraw­cy bądź spraw­ców. Zanim książ­ko­mat zosta­nie odda­ny do użyt­ku publicz­ne­go, cze­ka go kosz­tow­na naprawa.

Jesz­cze w lip­cu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na roz­wa­ża­ła zakup dru­gie­go urzą­dze­nia, któ­re posta­wio­ne mogło być w innej czę­ści mia­sta. W obli­czu ostat­nich wyda­rzeń ini­cja­ty­wa może zostać wstrzymana.

źró­dło gp24

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy