Sprawdzasz tag

zniszczenie

Aktualności

Nowy książkomat w Słupsku został zniszczony przed oficjalnym oddaniem do użytku publicznego

W lip­cu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Słup­sku zapo­wia­da­ła uru­cho­mie­nie nowej usłu­gi, któ­ra mia­ła­by czy­tel­ni­kom uła­twić wypo­ży­cza­nie i zwrot ksią­żek. Przed gma­chem pla­ców­ki sta­nąć miał książ­ko­mat. Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi, urzą­dze­nie przed kil­ko­ma dnia­mi zosta­ło zain­sta­lo­wa­ne przed gma­chem Biblio­te­ki Głów­nej z inten­cją odda­nia go do użyt­ku publicz­ne­go we wrze­śniu. Nie­ste­ty nie­zna­ni spraw­cy książ­ko­mat znisz­czy­li, jesz­cze zanim kto­kol­wiek miał szan­sę z nie­go sko­rzy­stać. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zniszczoną przez wandali bibliotekę wsparli ludzie z całego świata

Szkol­na biblio­te­ka w kana­dyj­skim mie­ście Monc­ton sta­ła się nie­ste­ty celem chu­li­gań­skie­go wybry­ku. Z koń­cem lata wan­da­le powy­bi­ja­li okna w pla­ców­ce. Jed­nak nie stra­ta szyb była naj­bar­dziej bole­sna. Naj­gor­sze w tym wszyst­kim było to, że dro­bin­ki szkła zasy­pa­ły książ­ki, mogły się dostać rów­nież pomię­dzy kart­ki. W tro­sce o zdro­wie uczniów szko­ła zde­cy­do­wa­ła się wyrzu­cić ponad 2 tysią­ce ksią­żek. Czy­taj dalej

-->