Aktualności

Coraz mniej Amerykanów czyta książki. Nadal jednak zostawiają nas daleko w tyle.

Według prze­pro­wa­dza­nych rok rocz­nie przez Pew Rese­arch Cen­ter badań doty­czą­cych czy­tel­nic­twa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych coraz wię­cej Ame­ry­ka­nów nie czy­ta ksią­żek. Już w zeszłym roku dane były dla nie­któ­rych tak szo­ku­ją­ce, że temat poja­wił się w saty­rycz­nym pro­gra­mie Jimmy’ego Kim­me­la. Sytu­acja jed­nak wca­le nie jest aż tak bar­dzo alar­mu­ją­ca, zwłasz­cza jeśli na przy­kład zesta­wić ją z zasta­ną w Polsce.

Pew Rese­arch Cen­ter pierw­sze takie bada­nie prze­pro­wa­dzi­ło w 2011. Wte­dy do nie­prze­czy­ta­nia żad­nej książ­ki w cią­gu roku przy­zna­ło się 19% ankie­to­wa­nych. W 2018 odse­tek takich ludzi pla­so­wał się na pozio­mie 24%, a w tego­rocz­nym bada­niu wyszło, że już 27% ame­ry­kań­skie­go spo­łe­czeń­stwa nie się­ga po książ­ki. Na pierw­szy rzut oka wyda­je się to być dużą licz­bą. War­to jed­nak od razu przy­po­mnieć sobie wyni­ki przed­sta­wio­ne przez Biblio­te­kę Naro­do­wą. W Pol­sce ksią­żek nie czy­ta 60% ludzi!

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych rów­nież czę­ściej czy­tel­ni­cy się­ga­ją po książ­ki w wer­sjach cyfro­wych. W Pol­sce w zeszłym roku tyl­ko 5% respon­den­tów prze­czy­ta­ło przy­naj­mniej jed­ne­go ebo­oka, 4% – prze­słu­cha­ło przy­naj­mniej jed­ne­go audio­bo­oka, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych było to odpo­wied­nio 25% i 20% ankie­to­wa­nych. War­to tu jesz­cze wska­zać, że 37% respon­den­tów zade­kla­ro­wa­ło, że czy­ta książ­ki tyl­ko w tra­dy­cyj­nej papie­ro­wej for­mie, 7% korzy­sta tyl­ko z dobro­dziejstw cyfryzacji.

Pew Rese­arch Cen­ter zaob­ser­wo­wa­ło istot­ny sta­ty­stycz­nie wzrost popu­lar­no­ści ksią­żek w wer­sji audio. O ile czy­tel­nic­two ebo­oków od 2014 roku oscy­lu­je na mniej wię­cej sta­łym pozio­mie 25–28%, tak odse­tek ludzi słu­cha­ją­cych audio­bo­oki zwięk­szył się o 6 punk­tów pro­cen­to­wych i sta­le rośnie.

Bada­nie poka­zu­je, że prze­cięt­ny Ame­ry­ka­nin czy­ta w cią­gu roku 12 ksią­żek, media­na wyno­si zaś 4 tytu­ły, co suge­ru­je dużą nie­rów­ność w spo­łe­czeń­stwie – mały odse­tek Ame­ry­ka­nów musi wyka­zy­wać się ponad­prze­cięt­nym tem­pem czy­ta­nia. Te sta­ty­sty­ki pozo­sta­ją wła­ści­wie bez zmian od 2011 roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło pewresearch

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy