Aktualności Ciekawostki

Ukazała się amerykańska antologia współczesnych opowiadań fantastycznych z tekstem Marty Kisiel

Jeff i Ann Van­der­Me­ero­wie to zna­ni popu­la­ry­za­to­rzy fan­ta­sty­ki, któ­rzy zasłu­ży­li się szcze­gól­nie reda­go­wa­niem licz­nych anto­lo­gii zawie­ra­ją­cych praw­dzi­we gatun­ko­we per­ły. W zeszłym roku dzię­ki ich pra­cy uka­zał się obszer­ny zbiór opo­wia­dań fan­ta­stycz­nych napi­sa­nych przed dru­gą woj­ną świa­to­wą. W anto­lo­gii zna­la­zło się miej­sce dla tek­stów, któ­re wyszły spod pió­ra mię­dzy inny­mi bra­ci Grimm, Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na, Mary Shel­ley, Chri­sti­ny Ros­set­ti, Rober­ta E. Howar­da, J.R.R. Tol­kie­na, Edith Whar­ton, Lwa Toł­sto­ja, Wła­di­mi­ra Nabo­ko­va czy Her­man­na Hes­se­go. Teraz zaś mał­żeń­stwo wyda­ło kolek­cję współ­cze­snej fantastyki.

The Big Book of Modern Fan­ta­sy to liczą­ca oko­ło 500 tysię­cy słów anto­lo­gia, na któ­rą skła­da się dzie­więć­dzie­siąt jeden opo­wia­dań. Bogac­two zebra­nych utwo­rów pre­zen­tu­je róż­ne podej­ścia do two­rze­nia fan­ta­sty­ki, prze­kro­jo­wo poka­zu­je, jak się zmie­nia­ły tren­dy, jak fan­ta­sty­ka dopa­so­wy­wa­ła się przez deka­dy do aktu­al­nych wyda­rzeń na świe­cie. Nad­rzęd­nym celem Van­der­Me­erów było stwo­rze­nie kolek­cji tek­stów, któ­re eks­plo­ro­wa­ły­by humor w fan­ta­stycz­nym gatun­ku, jed­no­cze­śnie nie pozo­sta­jąc obo­jęt­ny­mi wobec spo­łecz­nych czy poli­tycz­nych pytań naszych czasów.

Praw­da jest taka, że księ­ga współ­cze­snej fan­ta­sty­ki jest skarb­ni­cą cudów, skrzy­nią peł­ną cie­ka­wo­stek i, co być może naj­waż­niej­sze, bar­dzo sil­nym świa­dec­twem zna­cze­nia lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej, nie­re­ali­stycz­nej oraz tra­dy­cji innych niż te anglo­sa­skie. Te histo­rie wzbo­ga­ci­ły nas, pod­nio­sły na duchu. Mamy nadzie­ję, że lek­tu­ra tej książ­ki da rów­nież czy­tel­ni­kom moż­li­wość zbu­do­wa­nia swo­ich ulu­bio­nych i miłych wspo­mnień, pisa­li Van­der­Me­ero­wie we wstępie.

Róż­no­rod­ność kul­tu­ro­wą w anto­lo­gii zapew­nia to, że zebra­ne w niej tek­sty pocho­dzą z dwu­dzie­stu dwóch róż­nych kra­jów. Poza Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi i Wiel­ką Bry­ta­nią wymie­nić moż­na mię­dzy inny­mi Rosję, Argen­ty­nę, Nige­rię, Kolum­bię, Paki­stan, Tur­cję, Fin­lan­dię, Chi­ny czy w koń­cu Pol­skę. Jed­nym z opo­wia­dań zawar­tych w kolek­cji jest Doży­wo­cie Mar­ty Kisiel w tłu­ma­cze­niu Kate Webster.

Dwa lata temu, kie­dy pra­co­wa­ły­śmy nad anglo­ję­zycz­nym kata­lo­giem, dzię­ki uprzej­mo­ści Insty­tu­tu Książ­ki nawią­za­ły­śmy kon­takt z kil­ko­ma tłu­ma­cza­mi z języ­ka pol­skie­go. W rezul­ta­cie powsta­ło kil­ka pró­bek prze­kła­dów, prze­tar­ło się też kil­ka ście­żek. Jed­na z nich tej wio­sny dopro­wa­dzi­ła nas do Ann i Jef­fa Van­der­Me­erów, wspo­mi­na­ła przed rokiem Mar­ta Kisiel, kie­dy dzie­li­ła się rado­sną informacją.

Poza tek­stem Mar­ty Kisiel w The Big Book of Modern Fan­ta­sy zna­leźć moż­na opo­wia­da­nia takich auto­rów jak na przy­kład: Jor­ge Luis Bor­ges, Micha­ił Buł­ha­kow, Ursu­la K. Le Guin, Micha­el Moor­cock, Tove Jans­son, Ange­la Car­ter, Haru­ki Mura­ka­mi, Ter­ry Prat­chett, Ste­phen King czy Geo­r­ge R.R. Martin.

źró­dło: lithub/facebook Mar­ta Kisiel

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy