Sprawdzasz tag

Ursula K. Le Guin

Aktualności

Ursula K. Le Guin zostanie upamiętniona na amerykańskim znaczku pocztowym

Zmar­ła w 2018 Ursu­la K. Le Guin zło­tym zgło­ska­mi zapi­sa­ła się w histo­rii lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. Wie­le jej dzieł, wśród któ­rych na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją cykle Eku­me­na i Zie­mio­mo­rze, uzna­wa­ne są od lat za kla­sy­ki gatun­ku, a ona sama wymie­nia­na jest jed­nych tchem obok takich tuzów jak J.R.R. Tol­kien czy C.S. Lewis. Ame­ry­kań­ska pocz­ta, chcąc zło­żyć pisar­ce hołd, wypu­ści znacz­ki pocz­to­we z jej podo­bi­zną. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Ukazała się amerykańska antologia współczesnych opowiadań fantastycznych z tekstem Marty Kisiel

Jeff i Ann Van­der­Me­ero­wie to zna­ni popu­la­ry­za­to­rzy fan­ta­sty­ki, któ­rzy zasłu­ży­li się szcze­gól­nie reda­go­wa­niem licz­nych anto­lo­gii zawie­ra­ją­cych praw­dzi­we gatun­ko­we per­ły. W zeszłym roku dzię­ki ich pra­cy uka­zał się obszer­ny zbiór opo­wia­dań fan­ta­stycz­nych napi­sa­nych przed dru­gą woj­ną świa­to­wą. W anto­lo­gii zna­la­zło się miej­sce dla tek­stów, któ­re wyszły spod pió­ra mię­dzy inny­mi bra­ci Grimm, Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na, Mary Shel­ley, Chri­sti­ny Ros­set­ti, Rober­ta E. Howar­da, J.R.R. Tol­kie­na, Edith Whar­ton, Lwa Toł­sto­ja, Wła­di­mi­ra Nabo­ko­va czy Her­man­na Hes­se­go. Teraz zaś mał­żeń­stwo wyda­ło kolek­cję współ­cze­snej fan­ta­sty­ki. Czy­taj dalej

-->