Aktualności

W przyszłym roku wręczona zostanie pierwsza Nagroda imienia Ursuli K. Le Guin

Ursu­la K. Le Guin mia­ła ambi­wa­lent­ny sto­su­nek do wszel­kich lite­rac­kich nagród. Z jed­nej stro­ny była świa­do­ma wad zwią­za­nych z taki­mi kon­kur­sa­mi, z dru­giej zda­wa­ła sobie spra­wę, że dla wie­lu twór­ców może to być jedy­na szan­sa na zosta­nie dostrze­żo­nym. Ostat­ni argu­ment zade­cy­do­wał o powo­ła­niu nowej nagro­dy lite­rac­kiej, któ­rej patron­ką będzie zmar­ła w 2018 Ursu­la K. Le Guin.

Usta­no­wie­nie wyróż­nie­nia jest ini­cja­ty­wą fun­da­cji zarzą­dza­ją­cej spu­ści­zną po pisar­ce. Każ­de­go roku nagro­da będzie przy­zna­wa­na auto­ro­wi książ­ki fan­ta­stycz­nej, któ­ra odzwier­cie­dlać będzie kon­cep­cje i war­to­ści, zaj­mu­ją­ce cen­tral­ne miej­sce w twór­czo­ści Ursu­li K. Le Guin. Orga­ni­za­to­rzy wska­zy­wa­li tu mię­dzy inny­mi na: nadzie­ję, rów­ność, wol­ność, pro­pa­go­wa­nie życia bez prze­mo­cy i pró­by opi­sa­nia miej­sca czło­wie­ka w świe­cie natury.

Nagro­da im. Ursu­li K. Le Guin ma być wyjąt­ko­wa pod bar­dzo istot­nym wzglę­dem. Otóż jej orga­ni­za­to­rzy chcie­li­by, żeby o wyróż­nie­nie mogli wal­czyć na rów­nych pra­wach pisa­rze i pisar­ki, któ­rych dostęp do innych nagród mógł­by być ogra­ni­czo­ny przez wzgląd na rasę, płeć, wiek, miej­sce zamiesz­ka­nia czy inne czynniki.

Nale­ży jed­nak przy tym pamię­tać, że jest to nagro­da ame­ry­kań­ska, więc ubie­gać się o nią mogą auto­rzy ksią­żek wyda­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ory­gi­nal­nie w języ­ku angiel­skim albo na ten język przetłumaczonych.

Okres nomi­na­cji roz­pocz­nie się w lutym 2022. Następ­nie Fun­da­cja Ursu­li K. Le Guin wybie­rze fina­li­stów, z któ­rych kapi­tu­ła nagro­dy wska­że lau­re­ata bądź lau­re­at­kę. Zwy­cię­ską powieść i jej auto­ra pozna­my 21 paź­dzier­ni­ka, czy­li w dniu, w któ­rym Ursu­la K. Le Guin obcho­dzi­ła­by 93. urodziny.

https://www.ursulakleguin.com/prize

zdję­cie Ore­gon Sta­te Uni­ver­si­ty/wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy