Aktualności

Ursula K. Le Guin zostanie upamiętniona na amerykańskim znaczku pocztowym

Zmar­ła w 2018 Ursu­la K. Le Guin zło­tym zgło­ska­mi zapi­sa­ła się w histo­rii lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. Wie­le jej dzieł, wśród któ­rych na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją cykle Eku­me­na i Zie­mio­mo­rze, uzna­wa­ne są od lat za kla­sy­ki gatun­ku, a ona sama wymie­nia­na jest jed­nych tchem obok takich tuzów jak J.R.R. Tol­kien czy C.S. Lewis. Ame­ry­kań­ska pocz­ta, chcąc zło­żyć pisar­ce hołd, wypu­ści znacz­ki pocz­to­we z jej podobizną.

Miła fanom twór­czo­ści Ursu­li K. Le Guin infor­ma­cja poda­na zosta­ła na ofi­cjal­nym Twit­te­rze autor­ki, pro­wa­dzo­nym przez jej spad­ko­bier­ców. Czy­ta­my tam, że zna­czek uka­że się w tym roku, choć data emi­sji jest jesz­cze nieznana.

Zna­czek będzie trzy­dzie­stym trze­cim ze spe­cjal­nej serii hono­ru­ją­cej ame­ry­kań­skich pisa­rzy. Pierw­szy uka­zał się w 1973 i przed­sta­wiał Joh­na Ste­in­bec­ka, auto­ra słyn­nych Gron gnie­wu czy Myszy i ludzi. Kolej­ne znacz­ki wypusz­cza­ne były co kil­ka lat. Ursu­la K. Le Guin znaj­dzie się więc w towa­rzy­stwie takich oso­bi­sto­ści świa­ta lite­ra­tu­ry, jak: T.S. Eliot, Ernest Hemin­gway, Marian­ne Moore, F. Scott Fit­zge­rald, Ayn Rand czy Mark Twain.

Zna­czek hono­ru­ją­cy Ursu­lę K. Le Guin będzie zawie­rał jej podo­bi­znę nama­lo­wa­ną na pod­sta­wie zdję­cia z 2006 roku. W tle zaś uwiecz­nio­na będzie sce­na z wyda­nej w 1969 powie­ści Lewa ręka ciem­no­ści. Auto­rem gra­fi­ki jest Dona­to Giancola.

źró­dło: cnet

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy