Sprawdzasz tag

znaczki

Aktualności Ciekawostki

Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

22 stycz­nia obcho­dzi­li­śmy set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, wybit­ne­go pol­skie­go poety, przed­sta­wi­cie­la poko­le­nia Kolum­bów, uczest­ni­ka powsta­nia war­szaw­skie­go, tra­gicz­nie zmar­łe­go pod­czas tegoż zry­wu. Z tej oka­zji w sto­li­cy odsło­nię­ty został wyjąt­ko­wy mural hono­ru­ją­cy pamięć o arty­ście, o czym nie­daw­no już pisa­li­śmy. Do obcho­dów rocz­ni­cy przy­łą­czy­ła się Pocz­ta Pol­ska, wypusz­cza­jąc zna­czek upa­mięt­nia­ją­cy życie i twór­czość poety. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ursula K. Le Guin zostanie upamiętniona na amerykańskim znaczku pocztowym

Zmar­ła w 2018 Ursu­la K. Le Guin zło­tym zgło­ska­mi zapi­sa­ła się w histo­rii lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. Wie­le jej dzieł, wśród któ­rych na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją cykle Eku­me­na i Zie­mio­mo­rze, uzna­wa­ne są od lat za kla­sy­ki gatun­ku, a ona sama wymie­nia­na jest jed­nych tchem obok takich tuzów jak J.R.R. Tol­kien czy C.S. Lewis. Ame­ry­kań­ska pocz­ta, chcąc zło­żyć pisar­ce hołd, wypu­ści znacz­ki pocz­to­we z jej podo­bi­zną. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Znaczki pocztowe z Jonem Snowem, Daenerys Targaryen i innymi postaciami z Gry o Tron

Do ogól­no­świa­to­we­go sza­łu wywo­ła­ne­go sagą Pie­śni Loda i Ogniu dołą­czy­ła Roy­al Mail, czy­li pań­stwo­we przed­się­bior­stwo pocz­to­we Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tym razem jed­nak zain­te­re­so­wa­nie zda­je się być bar­dziej powią­za­ne tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją niż książ­ka­mi, ale fani twór­czo­ści George’a Mar­ti­na nie mają co narze­kać, zwłasz­cza jeśli przy oka­zji są fila­te­li­sta­mi. Oto bowiem wkrót­ce zosta­nie wypusz­czo­na limi­to­wa­na seria znacz­ków z podo­bi­zna­mi seria­lo­wych boha­te­rów. Czy­taj dalej

-->