Aktualności Ciekawostki

Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

22 stycz­nia obcho­dzi­li­śmy set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, wybit­ne­go pol­skie­go poety, przed­sta­wi­cie­la poko­le­nia Kolum­bów, uczest­ni­ka powsta­nia war­szaw­skie­go, tra­gicz­nie zmar­łe­go pod­czas tegoż zry­wu. Z tej oka­zji w sto­li­cy odsło­nię­ty został wyjąt­ko­wy mural hono­ru­ją­cy pamięć o arty­ście, o czym nie­daw­no już pisa­li­śmy. Do obcho­dów rocz­ni­cy przy­łą­czy­ła się Pocz­ta Pol­ska, wypusz­cza­jąc zna­czek upa­mięt­nia­ją­cy życie i twór­czość poety.

W set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Baczyń­skie­go do obie­gu tra­fi­ło 5 milio­nów egzem­pla­rzy oko­licz­no­ścio­we­go znacz­ka. Przed­sta­wio­na na nim zosta­ła podo­bi­zna poety na tle ścia­ny z cegieł. Auto­rem pro­jek­tu jest Jaro­sław Ochen­dzan. Zna­czek tra­fił do pla­có­wek Pocz­ty Pol­skiej w całym kraju.

Nasza naj­now­sza emi­sja fila­te­li­stycz­na przy­po­mi­na postać legen­dar­ną – poetę uzna­wa­ne­go za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych twór­ców poko­le­nia wojen­ne­go, któ­ry miał i ma ogrom­ny wpływ na twór­ców następ­nych poko­leń. Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski dał przy­kład, że wal­czyć za ojczy­znę moż­na nie tyl­ko z bro­nią w ręku, ale tak­że mocą sło­wa, powie­dział Wie­sław Wło­dek, wice­pre­zes Pocz­ty Polskiej.

Oprócz znacz­ka w sprze­da­ży 22 stycz­nia poja­wi­ła się limi­to­wa­na edy­cja spe­cjal­nej koper­ty Pierw­sze­go Dnia Obie­gu, na któ­rej nadru­ko­wa­ny został frag­ment ręko­pi­su Wese­la poety autor­stwa Baczyńskiego.

źró­dło pocz­ta polska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy