Aktualności

Włącz się w tworzenie Literackiej Mapy Świata

Nie­daw­no pre­zen­to­wa­łem Książ­ko­wą Mapę Świa­ta - stwo­rzo­ną przez inter­nau­tę gra­fi­kę, któ­ra każ­de­mu kra­jo­wi przy­po­rząd­ko­wa­ła jed­ną książ­kę. Na świe­cie ruszył jed­nak wła­snie pro­jekt więk­szy i ambit­niej­szy – co wię­cej, roz­po­czę­li go miło­śni­cy ksią­żek z Olsztyna.

Lite­rac­ka Mapa Świa­ta to pro­jekt opar­ty na Google Maps – pozwa­la ozna­czać na mapie kon­kret­ne miej­sca (kra­je, mia­sta, dokład­ne adre­sy) cyta­ta­mi z lite­ra­tu­ry pięk­nej lub lite­ra­tu­ry fak­tu. Ma to umoż­li­wić tury­stom się­gnię­cie po książ­ki, któ­re speł­nią rolę nie­co­dzien­nych prze­wod­ni­ków po danym miejscu.

W ramach pro­jek­tu mają powstać tak­że goto­we tra­sy wyciecz­ko­we śla­da­mi lite­ra­tu­ry, a inte­rak­cję z inny­mi użyt­kow­ni­ka­mi ma umoż­li­wić doda­wa­nie zdjęć i komentarzy.

Anglo­ję­zycz­na wer­sja ser­wi­su nosi nazwę Plot on Spot (w wol­nym prze­kła­dzie: Nano­sze­nie fabu­ły w ide­al­ne miej­sce). Goto­wi, aby zazna­czyć kamie­ni­cę przy ul. Roose­vel­ta, gdzie miesz­ka­ją Borej­ko­wie, Patriar­sze Pru­dy, przy któ­rych moż­na było spo­tkać Sza­ta­na czy Dwo­rzec w Kato­wi­cach, gdzie ciem­ność płonie?

Pro­jekt znaj­dzie­cie tutaj: http://www.literackamapaswiata.pl/

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy