Ciekawostki

Książkowa mapa świata

Użyt­kow­nik Red­di­ta skry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Backforward24 wyko­nał kawał nie­sa­mo­wi­tej robo­ty, wyko­nu­jąc mapę, na któ­rej każ­dy kraj jest repre­zen­to­wa­ny przez jed­ną książ­kę. Dobór pozy­cji jest oczy­wi­ście subiek­tyw­ny, ale bez dwóch zdań pra­ca ta wyma­ga­ła spo­re­go przy­go­to­wa­nia i nie­złej erudycji.

Pol­ską książ­ką oka­za­ła się “Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa. USA repre­zen­tu­je Har­per Lee z “Zabić droz­da”, Anglię “Duma i uprze­dze­nie” Jane Austen”, Hisz­pa­nię “Cień Wia­tru” Car­lo­sa Ruiza Zafo­na, a Fran­cję – “Nędz­ni­cy” Vic­to­ra Hugo. Kon­tro­wer­syj­ne wyda­je się przy­pi­sa­nie “Prze­mia­nie” Fran­za Kaf­ki Nie­miec – ponie­waż ten uro­dził się w Cze­chach i miał żydow­skie korze­nie, ale pisał bez wąt­pie­nia po niemiecku.

Nawet jeśli nie­któ­re z pozy­cji doma­ga­ły­by się popra­wy na bar­dziej popu­lar­ne, bez wąt­pie­nia lite­rac­ka mapa świa­ta jest świet­ną oka­zją do zapo­zna­nia się z lite­ra­tu­rą np. afrykańską.

Mapę w dużym roz­mia­rze znaj­dzie­cie TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy