Sprawdzasz tag

lalk

Ciekawostki

Książkowa mapa świata

Użyt­kow­nik Red­di­ta skry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Backforward24 wyko­nał kawał nie­sa­mo­wi­tej robo­ty, wyko­nu­jąc mapę, na któ­rej każ­dy kraj jest repre­zen­to­wa­ny przez jed­ną książ­kę. Dobór pozy­cji jest oczy­wi­ście subiek­tyw­ny, ale bez dwóch zdań pra­ca ta wyma­ga­ła spo­re­go przy­go­to­wa­nia i nie­złej eru­dy­cji. Czy­taj dalej

-->