Aktualności

Książnica Pomorska udostępnia darmowe e‑booki

Książ­ni­ca Pomor­ska wyku­pi­ła od Legi­mi (płat­nej wypo­ży­czal­ni e‑booków) sta­ły abo­na­ment, któ­ry pozwa­la na korzy­sta­nie z 18 tys. ksią­żek dostęp­nych w tej inter­ne­to­wej wypo­ży­czal­ni. Usłu­ga “Legi­mi dla biblio­tek” jest bar­dzo atrak­cyj­na dla czy­tel­ni­ków. Chęt­ni dosta­ją indy­wi­du­al­ny kod waż­ny przez mie­siąc i mogą go wyko­rzy­stać jed­no­cze­śnie na dwóch urzą­dze­niach. Usłu­ga dzia­ła po pobra­niu apli­ka­cji Legi­mi na urzą­dze­niach z sys­te­ma­mi Win­dows i iOS. E‑booki moż­na czy­tać też offline.

Co trze­ba zro­bić, aby bez­płat­nie korzy­stać z boga­tych zaso­bów Legi­mi? Wystar­czy być czy­tel­ni­kiem Książ­ni­cy Pomor­skiej w Szcze­ci­nie, ode­brać swój indy­wi­du­al­ny kod dostę­pu, akty­wo­wać go w mie­sią­cu pobra­nia, następ­nie zało­żyć dar­mo­we kon­to na stro­nie legimi.pl/ksiaznicapomorska, akty­wo­wać swój kod dostę­pu, pobrać apli­ka­cję Legi­mi. Ostat­nim kro­kiem będzie zalo­go­wa­nie się w apli­ka­cji i już przez mie­siąc może­my cie­szyć się dostę­pem do e‑booków Legi­mi. Po upły­wie mie­sią­ca trze­ba zgło­sić się do biblio­te­ki po kolej­ny kod dostępu.

Legi­mi może pochwa­lić się sze­ro­ką gamą pozy­cji czy­tel­ni­czych. Ofe­ru­je całą masę best­sel­le­rów, lite­ra­tu­rę świa­to­wą i pol­ską, w tym spo­ro nowo­ści wydaw­ni­czych. Jest to pierw­sza wypo­ży­czal­nia e‑booków ofe­ru­ją­ca sys­tem abo­na­men­to­wy. Roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność w 2009 roku i od tego cza­su pręż­nie się roz­wi­ja i dba o ofertę.

Z ofer­ty Legi­mi korzy­sta już spo­ro biblio­tek w kra­ju, co wska­zu­je na popu­lar­ność tego roz­wią­za­nia. Nale­żą do nich m.in. biblio­te­ki w Kra­ko­wie (Pod­gór­ska Biblio­te­ka Publicz­na), w Jaworz­nie (Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na), czy we Wro­cła­wiu (Dol­no­ślą­ska Biblio­te­ka Publicz­na). Z usłu­gi mogą korzy­stać też klien­ci sie­ci Play.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy