Sprawdzasz tag

książnica pomorka

Aktualności

Książnica Pomorska udostępnia darmowe e‑booki

Książ­ni­ca Pomor­ska wyku­pi­ła od Legi­mi (płat­nej wypo­ży­czal­ni e‑booków) sta­ły abo­na­ment, któ­ry pozwa­la na korzy­sta­nie z 18 tys. ksią­żek dostęp­nych w tej inter­ne­to­wej wypo­ży­czal­ni. Usłu­ga “Legi­mi dla biblio­tek” jest bar­dzo atrak­cyj­na dla czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej

-->