Aktualności Ekranizacje

Mistrz i Małgorzata Bułhakowa ma szansę trafić na kinowe ekrany

Ku kul­to­wej powie­ści Micha­iła Buł­ha­ko­wa czę­ściej zwra­ca­ją się arty­ści teatral­ni. Było kil­ka prób prze­nie­sie­nia Mistrza i Mał­go­rza­ty na ekra­ny, żad­na jed­nak nie odbi­ła się szer­szym echem w świe­cie popkul­tu­ry. Być może zmie­ni się to w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat. Za kino­wą adap­ta­cję słyn­nej powie­ści wziąć się ma Baz Luhr­mann, austra­lij­ski reży­ser i sce­na­rzy­sta takich hitów jak Romeo i Julia, Moulin Rouge czy Wiel­ki Gatsby.

Pierw­sze infor­ma­cje o moż­li­wej adap­ta­cji rosyj­skie­go kla­sy­ka lite­ra­tu­ry poja­wi­ły się w 2017 roku. Wte­dy w pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ne były ofi­cjal­nie dwie oso­by: Sve­tla­na Migu­no­va-Dali, pro­du­cent­ka i aktor­ka bio­gra­ficz­ne­go hitu o radziec­kim hoke­iście Vale­rym Har­la­mo­vie zaty­tu­ło­wa­ne­go Legen­da 17 oraz Gra­ce Loh pro­du­cent­ka Wojen­ne­go biz­ne­su i Jutro będzie futro.

Na okres trzech lat na pro­jekt opa­dła zasło­na mil­cze­nia. Bynaj­mniej jed­nak o nim nie zapo­mnia­no. Z koń­cem 2019 roku poin­for­mo­wa­no, że do eki­py twór­ców fil­mo­we­go Mistrza i Mał­go­rza­ty dołą­czył Baz Luhr­mann (Romeo i Julia, Moulin Rouge, Wiel­ki Gats­by). Oka­zu­je się, że pra­ca przy kul­to­wej powie­ści Buł­ha­ko­wa była marze­niem pięć­dzie­się­cio­sied­mio­let­nie­go Australijczyka.

Przez okres dwu­dzie­stu lat umac­nia­ła się nie­praw­do­po­dob­na więź mię­dzy mną a histo­rią opo­wie­dzia­ną w Mistrzu i Mał­go­rza­cie. Od daw­na sta­ra­łem się pozy­skać pra­wa do tej wyjąt­ko­wej powie­ści. Cie­szę się nie­zmier­nie, że w koń­cu dosta­łem szan­sę na zin­ter­pre­to­wa­nie tak prze­ło­mo­we­go dzie­ła, powie­dział Baz Luhrmann.

Wszyst­ko więc wska­zu­je, że rola Austra­lij­czy­ka nie ogra­ni­czy się tyl­ko do pro­duk­cji; praw­do­po­dob­nie fil­mo­wiec zaj­mie rów­nież fotel reży­se­ra. Nie jest jesz­cze wia­do­me, kto napi­sze sce­na­riusz. Rów­nież za wcze­śnie jesz­cze jest, żeby myśleć o obsa­dzie. Zwłasz­cza że Baz Luhr­mann w lutym zaczy­na pra­ce nad fil­mem bio­gra­ficz­nym o Elvi­sie Pre­sleyu. Dopie­ro kie­dy ten pro­jekt zosta­nie zamknię­ty, ruszą bar­dziej zde­cy­do­wa­ne pra­ce nad Mistrzem i Małgorzatą.

Źró­dło: Deadline

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy