Ekranizacje Zapowiedzi

Zdjęcia do Forsta zakończone. Remigiusz Mróz też stanął przed kamerą!

Mamy zna­ko­mi­tą wia­do­mość dla fanek i fanów kry­mi­na­łów. „Według naj­now­szych usta­leń śled­czych, zakoń­czy­ły się zdję­cia do seria­lu »Forst«” – czy­ta­my na ofi­cjal­nym pro­fi­lu Netfliksa.

Reali­zo­wa­ny wła­śnie przez Net­flix „Forst” to serial na moty­wach powie­ści „Eks­po­zy­cja” i „Prze­wie­sze­nie” Remi­giu­sza Mro­za, w któ­rej w roli głów­nej detek­ty­wa Wik­to­ra For­sta wystą­pi Borys Szyc. 17 mar­ca Neftlix poin­for­mo­wał o zakoń­cze­niu zdjęć. Co cie­ka­we, w jed­ną z ról w seria­lu wcie­lił się Remi­giusz Mróz!

To speł­nie­nie marzeń aktor­skich – sko­men­to­wał pisarz.

Cie­ka­wi Was, w jaką rolę wcie­lił się autor ksią­żek o Wik­to­rze For­ście oraz jakie emo­cje towa­rzy­szy­ły mu w cza­sie wizy­ty na pla­nie? Koniecz­nie zobacz­cie mate­riał zza kulis!

Forst” to serial kry­mi­nal­ny w reży­se­rii Danie­la Jarosz­ka na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Aga­ty Male­siń­skiej oraz Jac­ka Mar­kie­wi­cza. Za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją BOMA FILMS: Mar­ta Barań­ska i Borys Szyc oraz HAKA FILMS: Tomasz Moraw­ski. Pre­mie­ra seria­lu zosta­ła zapla­no­wa­na na 2024 rok.

A tak brzmi ofi­cjal­ny opis produkcji:

Kie­dy Tatry sta­ją się are­ną bru­tal­nych mor­derstw, komi­sarz Forst wkra­cza do akcji. Dzia­ła­jąc wbrew pro­ce­du­rom, z pomo­cą dzien­ni­kar­ki Olgi Szreb­skiej, odkry­wa spi­sek się­ga­ją­cy korze­nia­mi II Woj­ny Światowej.

Net­flix, czy­li plat­for­ma, na któ­rej będzie dostęp­ny „Forst”, to w tej chwi­li jeden z naj­więk­szych ser­wi­sów roz­ryw­ko­wych na świe­cie – korzy­sta z nie­go 231 mln opła­ca­ją­cych abo­na­ment użyt­kow­ni­ków w ponad 190 kra­jach. Net­flix udo­stęp­nia wie­le gatun­ków fil­mów, seria­li i gier w róż­nych języ­kach. Użyt­kow­nicz­ki i użyt­kow­ni­cy mogą swo­bod­nie uru­cha­miać, zatrzy­my­wać i wzna­wiać odtwa­rza­nie o każ­dej porze i w dowol­nym miej­scu, a tak­że zmie­nić plan w dowol­nym momencie.

Zdję­cie głów­ne mate­riał pra­so­wy Netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy