Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowy Wiktor Forst od Netflixa potwierdzony

To już ofi­cjal­ne – Remi­giusz Mróz potwier­dził roz­po­czę­cie zdjęć do dwóch powie­ści z jego dorob­ku. Cho­dzi o serial, któ­re­go boha­te­rem będzie detek­tyw Wik­tor Forst – pierw­szy sezon opar­ty zosta­nie na „Eks­po­zy­cji” i „Prze­wie­sze­niu”, a w głów­nej roli zoba­czy­my Bory­sa Szy­ca. Za pro­duk­cję odpo­wia­da Net­flix, a pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na przy­szły rok. Tłem dla bru­tal­nych mor­derstw będą Tatry.

Kie­dy Tatry sta­ją się are­ną bru­tal­nych mor­derstw, komi­sarz Forst wkra­cza do akcji. Dzia­ła­jąc wbrew pro­ce­du­rom, z pomo­cą dzien­ni­kar­ki Olgi Szreb­skiej, odkry­wa spi­sek się­ga­ją­cy korze­nia­mi II woj­ny świa­to­wej” – tak Net­flix opi­su­je nad­cho­dzą­cą pro­duk­cję. Ofi­cjal­ny tytuł to „Detek­tyw Forst” – jak jed­nak może­my prze­czy­tać we wpi­sie pisa­rza, któ­ry opu­bli­ko­wał na swo­im fanpage’u – życzył­by on sobie, by plat­for­ma pozo­sta­ła przy krót­szej wer­sji „Forst”. Ponad­to, jak pod­kre­ślił Mróz – boha­te­ra nale­ża­ło­by okre­ślać raczej mia­nem komisarza.

Za sce­na­riusz do seria­lu odpo­wia­da­ją Aga­ta Male­siń­ska i Jacek Mar­kie­wicz. Male­siń­ska pra­co­wa­ła m.in. nad pol­ską adap­ta­cją powie­ści Har­la­na Cobe­na „W głę­bi lasu”. Reży­se­rem pro­jek­tu jest Daniel Jaro­szek, a pro­du­cen­ta­mi Mar­ta Barań­ska, Borys Szyc oraz Tomasz Morawski.

Pre­mie­ra seria­lu zapo­wia­da­na jest na 2023 rok.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy